عقیده

عقیده اهل سنت درجواب کسی که می گوید الله کجاست ؟

درجواب کسی که می گوید الله کجاست ؟

باید طبق عقیده اهلسنت والجماعت گفته شود…
هوموجود بلامکان …یعنی اینکه الله نیازی به مکان ندارد :
یا به تعبیر دیگر تا در ذهن عوام الناس بهتر بگنجد اینکه الله هرجا موجود است.

یعنی الله سبحانه وتعالی از جسم وغیره پاک است . چنانکه خود باری تعالی می فرمایند: [لیس کمثله شئ] حرف کاف برای تشبیه است یعنی اینکه الله تعالی در هیچ چیزی شباهت به مخلوقاتش ندارد..لذابه مکان هم نیاز مند نیستند.

دلیل از قرآن مبنی براینکه الله هرجاموجود میباشند…ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه لله …بقرة..۱۱۵
ترجمه:

مشرب ومغرب ازان الله است پس به هرجهت که رخ کنید الله را خواهید یافت.واذا سئلک عبادی عنی فإنی قریب  .بقرة…۱۸۶
ترجمه:زمانی که بندگانم از تو در باره (قرب وبعد)من سوال کنند بگومن نزدیک هستم.یستخفون من الناس ولا یستخفون من لله وهو معهم إذ یبیتون مالا یرضی من القول..النساء ۱۰۸

ترجمه :آنان خیانت خود راازمردم پنهان می دارند،ولی نمی توانندآن را ازخدا پنهان دارندکه همیشه باآنان است (ازجمله )بدان گاه که شبانگاهان پنهانی برگفتاری که (تهمت زدن به پاکان وبیگناهان است و) الله ازآن خشنود نیست ،متفق وهمدست می گردند.إنی قریب مجیب…هود..۶۱
ترجمه:همانا من {،الله} نزدیک {به بنده ام}  وقبول کننده دعاهای وی هستم.وإن اهتدیت فبما یوحی إلی ربی إنه سمیع قریب ..سبأ..۵۰
ترجمه: اگرمن به راه راست هدایت یافته ام بخاطر قرآنیست که پروردگارم برمن فرو فرستاده اند: همانا او«ربم» بسیار شنوا ونزدیک اند .ونحن أقرب إلیه من حبل الورید ..ق..۱۶

ترجمه:و ما {الله}از شه رگش به او {بنده} نزدیکتریم.حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تهانی ره تعبیر جالبی می کنند. می فرمایند:  الله متعال از شه رگ هم به بنده اش نزدیکتر هستند.وبرای بهتر فهمیدن این موضوع مثال میدهندکه:دو کاغذ را توسط چسپ آبکی باهم بچسپانیم، حالا این دو کاغذ با هم توسط چسپ نزدیک شدن اما چسپ به نسبت کاغذ اول به کاغذ دوم نزدیک تر است. پس همانطورکه چسپ به نسبت کاغذ اول به کاغذ دوم نزذیک تر است.الله متعال نیز از شه رگ انسان به وی نزدیکترهستندونحن أقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون..واقعة..۸۵
ترجمه:ما {الله} به وی {بنده} ازشماها هم نزدیکتریم اماشماها نمی بینید.وهومعکم أینما کنتم والله بماتعملون بصیر..حدید..۴
ترجمه:شماها هرجا که باشید  {الله} باشماها است. ونظاره گر آنچه که انجام می دهید هستندشاید غیر مقلدین اعتراض کنند که در این آیه مراد از معیت ،علم الله متعال است نه که ذات باری تعالی.

جواب:

اولا: اینکه معیت علمی با معیت ذاتی لازم وملزومند زیراکه با اثبات معیت علمی معیت ذاتی هم ثابت میشود.(لازم الشئ لاینفک عنه) و علم صفت کمال الله است .وصفاته لیست غیره ،لانه سبحانه وتعالی هوالموصوف بصفات الکمال ،وصفاته ملازمة لذاته المقدسه ،ﻻيتصورانفصال صفاته عنه.شرح عقيده طحاويه۱۰۲، جامعه ستاريه

ترجمه: وصفات باری تعالی غیرازاونیستند،زیراخداوندبه صفات کمال متصف است،وصفات اش به ذات پاک ملازم هستند، وهیچگاه ازذات خداوند منفصل وجدا نخواهند شد.بنابراین هر آنجا که معیت علمی باشد وجود معیت ذاتی نیز لازمی است

دوما:شماکه قائل به تأویل آیات نیستید چنانکه  آیه )الرحمن علی العرش استوی و (یدالله فوق ایدیهم )وغیرهرا به ظاهرش حمل نموده ومنکر تاویل آن هستید پس چه شده که در اینجامیگید مراد معیت علمی است .؟؟؟ زیراکه در آیه اشاره ای  به اینکه مراد آیه معیت علمی باشد نشده است.مایکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ..مجادله..۷
ترجمه:سه نفرباهمدیگر مشوره{پچ پچ} نمی کنند مگر اینکه الله چهارمی آنهاست.أأمنتم من فی السماء..ملک..۱۶
ترجمه:آیا شما از کسی{الله متعال} که در آسمان هست خوف{ازگرفت وی در امانید} ندارید.اما دلائل از احادیث رسول لله صلی لله علیه وسلم بر اینکه الله جل جلا له هر جا موجود هستندعن ابن عمر رضی الله عنه أنه قال: رأی رسول لله صلی لله علیه وسلم نخامة فی قبلة المسجد وهو یصلی بین یدی الناس فحتها ثم قال حین إنصرف : إن أحدکم إذا کان فی الصلوة فإن الله قبل وجهه فلا یتخمن احد قبل وجهه فی الصلوة.
بخاری..ج..۱٫٫ص..۱۰۴مسلم..۱٫٫ص..۲۰۷
ترجمه:حضرت ابن عمر رض روایت می کنند که:
آنحضرت جلوتر از همه مردم {صف اول} نماز میخواندندکه روی دیوار قسمت قبله نخامة {بلغمی} مشاهده نمودند آنرا صاف وتمیزکرده وپس از اینکه از نماز فارغ شدن فرمودند:هنگامیکه که بنده نماز میخواند الله متعال رو به روی وی قرار دارد. لذاهنگام نماز خواندن رو به رویتان بلغم پرت نکنید .عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه یقول: بعث علی بن أبی طالب إلی رسول لله صلی لله علیه وسلم من الیمن بذهیبة فی أدیم مقروط لم تحصل من ترابها قال فقسمها بین أربعة نفر بین عتیبة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزید الخیل والرابع إما علقمة وإماعامربن الطفیل .فقال :رجل من اصحابه کنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلک النبی صلی لله علیه وسلم فقال : ألا تأمنونی وأنا أمین فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا مساء.بخاری .ج.۲٫٫ص..۶۴۲مسلم..ج..۳۴۱
ترجمه:حضرت ابی سعید خدری روایت می کنند که حضرت علی رضی الله عنه از یمن برای رسول لله در یک بغچه چرمی مقداری طلاء نا خالص فرستادند آنحضرت صلی لله علیه وسلم آنها را بین چهار صحابی
عیینه بن بدر،
اقرع بن حابس،
زیدبن خیل،
ودرباره چهارمی شان راوی شک دارد علقمه یا عامربن طفیل  تقسیم نمود.
که یکی از صحابه فرمودند:ما نسبت به آنها مستحق تر بودیم. وقتی که این حرف به گوش رسول گرامی صلی لله علیه وسلم رسید فرمودند:آیا شما بر من اطمینان ندارید. درحالی که من امین ذاتی هستم که در آسمان وجود دارد وخبرش{قرآن} صبح وشام بر من فرود میاد.در این حدیث برخلاف گفته غیر مقلدین آنحضرت صلی لله عیله وسلم فرمودند:الله در آسمان اند یعنی نه فومودندکه بر عرش هستند.عن ابن عمر رضی الله عنه أن رسول لله صلی لله علیه وسلم کان إذا استوی علی بعیره خارجا سفر کبر ثلاثاقال:سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون ،اللهم نسئلک فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی ، اللهم هون علینا سفرنا هذا وأطوعنا بعده ،أللهم أنت الصاحب فی السفر والخلیفة فی لأهل مسلم.ج..۱٫٫۴۳۴
ترجمه:عبدلله ابن عمر رضی لله عنهما روایت می کنند که آنحضرت صلی لله علیه وسلم هنگامی که عازم سفر می شدند پای مبارک را بر سواری خویش می گذاشتند وسپس سه بار الله اکبر گفته و می فرمودند:پاک است ذاتی که این سواری را برایمان رام «آرام» کرده  وهمانا باز گشت مان بسوی پر وردگار مان است. بار الها ازتو دراین سفر نیکی،تقوا،وهرآنچه که سبب خوشنودی تو خواهد بود می طلبیم.بارالها این سفر را بر ما آسان گردان.وبعدش را برما نزدیک گردان.یا الله تو همراه ما در سفر و جانشین مان در اهل وخانواده مان هستی.ازآیات وروایات فوق واضح ومشخص شد …که الله متعال فقط بالای عرش نیستند بلکه این ثابث شد که الله  هرجا موجود هستند.زیرا اگرمعتقدباشیم که الله، فقط بر عرش قرار دارد چنانکه غیرمقلدین می گویند قائل به جسم برای الله متعال شده ایم در حالی که الله متعال از جسم پاک ومبرا است.چنانکه می فرمایند: لیس کمثله شئ .نیزاین سئوال پیدا می شود که عرش الهی حادث است وخداوند قبل ازآفرینش عرش کجا بوده اند؟؟وهمچنین هنگامی نظام کائنات به کام نیستی فرو می رود حتی عرش خداوندی ازبین می رود (کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ).آنگاه خداوند کجاست

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن