اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

شعر:تعصب سلفی

تعصب برخوردبرسینه تو/
کندپاره دل پرکینه تو
نداری فهم وادراک چنانی/
به اهل دل چنین توبدگمانی
کجاداری توفهم بوحنیفه/
نه چون احمدبگفتی تولطیفه
کجاداری مقام خواجه مالک/
نگشتی بحردانش راتوسالک
زتقواشافعی گونه خبرنیست/
که بوم شوم رااینجاگذرنیست
بروازخرمن ایشان ثمرچین/
نباشیدازائمه دوروبدبین
مقلدگربه تقلیدفخردارد/
بداندغیرتقلیدزهردارد
زتقلیدائمه دورگشتی/
زدیدمعرفت کم نورگشتی
مکن شادی که آزادی درین دیر/
به پیمودی توراه شادی وخیر
مطوق باهزاران قیدگشتی/
درین وادی بسان صیدگشتی
فراری گشته ای ازترس باران
بزیرناودان رفتی خماران
شاعر:خاشع سربازی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.