جماعت تبلیغ

جواب اعتراضات بر کتاب فضایل اعمال بخش ششم

جواب اعتراضات بر کتاب فضایل اعمال بخش ششم:

متسلفین:در فضایل اعمال و صدقات واقعہ و روایاتی ھست کہ غیر ممکن است و روایت آن باعث شرک و بدعت می شود….

جـــواب: اگر کاری را کہ انسان عامی آن را ناممکن می داند اگر پیغمبری آن را انجام دھد آن معجزہ خواھد بود.

مثلا: حضرت صالح علیہ السلام شتر را از دل کوہ بیرون کشید. حضرت موسی علیہ السلام عصایش تبدیل بہ اژدھا کرد ،ید بیضا و شکافتن دریا برای عبور از آن برای حضرت ابراھیم کہ آتش سوزان تبدیل بہ باغ و گلزار شد. حضرت عیسی علیہ السلام مردہ ھا را زندہ می کردند و بیماران را شفا میدادندپیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و سلم معجزہ شق القمر (نصف شدن ماہ) ھمہ ی این ھا معجزات انبیاء بودہ اند. علاوہ بر این صدھا معجزہ پیامبر صلی اللہ علیہ و سلم در کتب حدیث ھم ذکر شدہ اند. و در کتاب ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میرٹھی رح و در کتاب معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم از مولانا احمد سعید سبحان الھند رح ھم موجود ھستند. اگر ھمچین کاری را انسان ناممکن بداند ولی بہ دست اولیا خدا اتفاق بیفتد آن را کرامت می گویند

مثلا : میوہ ھای بدون فصل برای حضرت مریم علیہ السلام و از درخت خشک میوہ ھای تازہ مھیا شدن و اصحاب کھف کہ ۳۰۹ سال در غار خواب بودند… ☑علاوہ بر این موارد در کتب احادیث و تاریخ صدھا کرامت از اولیاء موجود ھستند کہ ھر کس نمیتواند بہ این مقام ھا برسد. متسلفین اینگونہ واقعیات را ناممکن و رخ دادن آنھا را مسبب شرک و بدعت می نامند. ولی اینھا یا از معجزات ھستند یا کرامات ما بہ متسلفین ھشدار میدھیم زمانی کہ این واقعیات را میخوانید با افکار ذھن مسلمانی بخوانید نہ با افکار و ذھن مسیحی ھا

ر کتب حدیث ھم ذکر شدہ اند.

 

متسلفین:در فضایل اعمال و صدقات واقعہ و روایاتی ھست کہ غیر ممکن است و روایت آن باعث شرک و بدعت می شود….

جـــواب: اگر کاری را کہ انسان عامی آن را ناممکن می داند اگر پیغمبری آن را انجام دھد آن معجزہ خواھد بود.

مثلا: حضرت صالح علیہ السلام شتر را از دل کوہ بیرون کشید. حضرت موسی علیہ السلام عصایش تبدیل بہ اژدھا کرد ،ید بیضا و شکافتن دریا برای عبور از آن برای حضرت ابراھیم کہ آتش سوزان تبدیل بہ باغ و گلزار شد. حضرت عیسی علیہ السلام مردہ ھا را زندہ می کردند و بیماران را شفا میدادندپیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و سلم معجزہ شق القمر (نصف شدن ماہ) ھمہ ی این ھا معجزات انبیاء بودہ اند. علاوہ بر این صدھا معجزہ پیامبر صلی اللہ علیہ و سلم در کتب حدیث ھم ذکر شدہ اند. و در کتاب ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میرٹھی رح و در کتاب معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم از مولانا احمد سعید سبحان الھند رح ھم موجود ھستند. اگر ھمچین کاری را انسان ناممکن بداند ولی بہ دست اولیا خدا اتفاق بیفتد آن را کرامت می گویند

مثلا : میوہ ھای بدون فصل برای حضرت مریم علیہ السلام و از درخت خشک میوہ ھای تازہ مھیا شدن و اصحاب کھف کہ ۳۰۹ سال در غار خواب بودند… ☑علاوہ بر این موارد در کتب احادیث و تاریخ صدھا کرامت از اولیاء موجود ھستند کہ ھر کس نمیتواند بہ این مقام ھا برسد. متسلفین اینگونہ واقعیات را ناممکن و رخ دادن آنھا را مسبب شرک و بدعت می نامند. ولی اینھا یا از معجزات ھستند یا کرامات ما بہ متسلفین ھشدار میدھیم زمانی کہ این واقعیات را میخوانید با افکار ذھن مسلمانی بخوانید نہ با افکار و ذھن مسیحی ھا

غرض از گفتن این حرف این بود زمانی کہ مسیحی ھا داستان ھای حضرت عیسی علیہ السلام را میخوانند آنھا فکر می کنند کہ با قدرت حضرت عیسی علیہ السلام این کارھا انجام شدہ است

اما زمانی کہ مسلمان این واقعیات را میخواند او یقین دارد کہ ھمہ چیز از طرف اللہ متعال و فقط بہ اذن و ارادہ اللہ تعالی رخ دادہ است. اما ما بہ ھمہ اعلام میکنیم زمانی کہ این واقعیات را میخوانید آنھا را با افکاری اسلامی بخوانید ان شاءاللہ در آن توحید و یکتاپرستی را خواھی دید و اما اگر آنھا را با افکار مسیحی بخوانید قطعا در آن شرک می بینید..

دلیل عقلی: فرض کنیم این واقعیات دارای شرک و بدعت ھستند … پس منظور این است کہ ھر کس این کتاب را بیشتر بخواند حتما مشرک میشود و کارھای شرکی و بدعت می کند در حالی کہ ما ھمچین بندہ خدایی کہ یک سال یا یک چلّہ تشکیل شدہ باشد ندیدہ ایم کہ شرک کند. اگر متسلفین ھمچین آدمی سراغ دارند معرفی کنند وگرنہ دست از افکار پریشان و مسیحیت خود بردارند یا بہ کتب دست نزنند.

واللہ اعلم بالصواب

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن