اثبات تقلیدشرعی از مذاهب اربعهنقدمقاله های غیرمقلدین

نقدی برگفتگوی خدامراد با ابویاسرحنفی(۱)

ابویاسر از جناب غیرمقلد سئوالی بدین مضمون پرسیدند که آیا می توانید یک عالم صاحب اثر غیرمقلد، قبل از ۲۰۰ سال را نام ببرید؟
خدامراد قبل از جواب به این سئوال، چند سئوال دیگر مطرح می کند…
خدامراد متسلف می گوید: تعریف شماازغیرمقلد چیست؟
جواب حنفی: برای روشن شدن مسئله باید اول تقلید تعریف شود….
تقلید ازباب تفعیل ومصدر است یعنی پیروی کردن ،دنباله روی کردن وبه معنای اتباع ،اطاعت واقتداء هم می باشدمنجدالطلاب ص۴۵
در کتاب نامی شرح حسامی ص ۱۹۰ نوشته است که: یعنی پیروی کردن از شخص دیگر به این گمان که او حق است بدون از درخواست دلیل از وی.
تذکر: طبق تعریف فوق در دین مبین اسلام وجهان طبیعت هیچ غیر مقلدی وجود ندارد از سرور انبیاء گرفته تا حال وآینده  همه مسلمین وبشرمقلدند
حضرت رسول مقبول از جبرئیل تقلید کرده وصحابه از رسول وتابعین ازاصحاب النبی  وعوام از علمای تابعی تا برسد به ائمه ی اربعه و…
پس تقلید نه تنها در دین بلکه جز لاینفک زندگی می باشد واگر تقلید از زندگی برداشته می شد زندگی در دنیا مختل میشد هیچ کس به سرمنزل نمی رسید .
حال تعریف غیر مقلد:
غیر مقلد آن است که منکر تقلید وتقلیدرا مذموم وچه بسا مقلدان را بنابر نادانی مشرک می دانند.

خدامراد غیر مقلد میگوید: آیا غیرمقلدمطلق تقلیدرا رد می کند؟ خیرهیچ یک از علمای غیرمقلد یا اهل حدیث تقلید ائمه از مسایل شرعی وفروعی را شرک نمی دانند واین دروغ وبهتان است حاشاوکلا.
جواب حنفی: پاسخ اول: بله غیر مقلد در مقابل مقلد قرار دارد و تقلید شخصی را قبول ندارد.
پاسخ دوم: برادر متسلف! یاشما از منهج وروش غیرمقلدان خبرندارید ویا خود را به فراموشی زده اید.
محقق بزرگ اهل حدیث شیخ ابوالحسن در کتاب الظفرالمبین ص۲۰ می نویسد:
دراین هیچ شکی نیست که چه تقلید ائمه باشد ویاهرکس دیگر شرک است.
شیح محمد جوناگری اهل حدیث در کتاب سراج محمدی ص ۴۷می نویسد: دعای مغفرت برای ارواح مقلدان یاهمان مشرکان ناجایز است.
شیخ صدیق حسن القنوجی البخاری در کتاب الدین الخالص می نویسد: تقلید ازمذاهب شرک است.
جناب خدامراد اینکه می گویی*هیچ یک ازعلمای غیر مقلد* تقلید را شرک نمی دانند اشتباه است لطفا اطلاعات عمومی خود را در مورد هم مسلکان خود بالاببرید…یا* لفظ عام* بکار نبرید…چون برخی علمای غیر مقلد تقیه می کنند وبرخی دیگر صراحت لفظ دارند.
خدامرادمتسلف می گوید: علمای اهل حدیث اتفاق دارند درصورت وجودنص،تقلید قبول نیست!!.
جواب حنفی: جناب خدامراد متسلف! بیسوادی هم حدومرزی دارد.
هیچ کس از اهل سنت وجماعت(مذاهب اربعه) درمقابل نص صریح وصحیح تقلیدرا قبول ندارن .اگرایمه اربعه درمقابل نص صریح وصحیح اجتهاد نموده اند امام نیستند. فتامل فانّه دقیق اگر منظورت از نص اختلافات فقهی اعم از:
رفع یدین ، قرائت خلف امام ،آمین بالجهر و…هست دیگربرین عقل باید گریست. اگراین  گونه مسایل نص صریح وصحیح   می بودند هیچگاه بین ایمه اختلاف نظر پیدا نمی شد.پس می طلبد شما معنای نص را آموزش ببینی.

خدامرادمتسلف می گوید: کدام یک از علمای مطرح جهان امثال ابن تیمیه، ابن باز، شیخ قرضاوی و… تقلید را شرک دانسته اند؟!
جواب حنفی: علمای فوق الذکر همه خود مقلد یکی از مذاهب اربعه بوده اند پس چطور ممکن است تقلید را شرک بدانند؟! کدام آدم عاقل بادست خود مشرک بودن خود راامضاء میکند؟!
ابن باز رح حنبلی المذهب بود.
ابن تیمیه رح حنبلی المذهب بود.

ودکتر قرضاوی با لامذهبیت مخالف است چنانکه می گوید: العجیب من أمر هؤلآء ٳنهم ینهون عن التقلید وهم فی الواقع مقلدون ،رفضوا تقلید الائمة القدامی وقلدوا بعض المعاصرین .الصخرة الاسلامیة …ص ۷۷شگفتا ازکاراینها که منکرتقلیدند درحقیقت مقلدند .تقلید ایمه گدذشته را ترک داده ازبرخی علمای معاصرتقلید می کنند

جناب غیرمقلدلطفا اطلاعات عمومی خود را بالاببرید.

خدامراد متسلف می گوید: ماازاقوال ائمه به خصوص امام اعظم خیلی تقلید می کنیم البته بهترین را گلچین می کنیم همان که مطابق قرآن وحدیث باشد.
جواب حنفی: پاسخ اول: جناب خدامراد غیر مقلد! شماکه بنابراعتراف خود مقلدهستی وخود خبر ندارید.مگر تقلید کردن شاخ ودم دارد؟! واینکه می گویی ازهمان قول امام تقلید می کنی که قولش با قرآن وحدیث باشد.عرض شودکه مگر قولی از امام هم هست که مخالف قرآن وحدیث باشد؟؟!!

اگر قول امام با آیه وحدیث صحیح وغیرمنسوخ مخالف باشدلیاقت امامت ندارد پس امام نامیدن آن درست نیست چه برسدبه تقلیدازآن واین خود توهین به شأن ائمه هست.
پاسخ دوم: قانون تقلیدنپرسیدن دلیل از امام واعتماد برقول اوست …شماازیک طرف خود را غیر مقلد می نامید وجای دیگر می گویی تقلید میکنم…
تضاد درگفتارشمادلیل بطلان شماست.
ثالثا: شما سواد چندانی ندارید که بهترین قول را تشخیص بدهید .آری بهترین قول نزد شما آن است که نفس شما پسند کند .أفرأیت من ٳتخذ ٳلهه هواه.
اگرگویی که به کتب جرح وتعدیل رجوع می کنم بازم تقلید کردی بدون دلیل .
خدامراد متسلف  گوید: امام بخاری غیرمقلد بوده ومقلد ائمه نبوده !
جواب حنفی: جناب خدامرادغیرمقلد!حرف شمابدون سند وبی اساس است.
اقول علمای معتمد اهل سنت وجماعت برای نمونه  در مورد اثبات مقلدبودن امام بخاری رح در ذیل ذکرمیشود تامردم قضاوت کنند که آیا برقول شما آدم بی سواد مجهول اعتماد کنند با بر قول بزرگان دین!
علمای ذیل امام بخاری رح را در طبقات شافعیه ومقلد امام شافعی معرفی کرده اند…
ابوعاصم عبادی
امام تاج الدین سبکی
شاه ولی الله محدث دهلوی

طبقات الشافعیه الکبری ج۲ص۲۱۴الانصاف ص۶۷ابجدالعلوم ج۳ص۱۲۶

علمای ذیل امام بخاری رح حنبلی مذهب می دانند.
قاضی ابوالحسن محمدبن ابی یعلی
علامه ابن تیمیه رح
علامه ابن قیم رح
طبقات الحنابله ج ۱ص۲۷۱فتاوی ابن تیمیه ج۲۵ص۲۳۲اعلام الموقعین ج۲ص۲۲۳
تذکر : متسلفین ابن تیمیه و ابن قیم را امام خود وبه دروغ غیرمقلد می نامند وحال قضاوت کنند…
به عنوان نمونه یک قول از ابن قیم رح نقل می شود_ کذالک البخاری ومسلم و…وهذه الطبقه من اصحاب احمد اتبع له من المقلدین المحض المنتسبین الیه.
ترجمه: همچنین امام  بخاری ، مسلم  و….این طبقه ازاصحاب احمد بیشتر پیرو امام احمدند ازآن کسانی که مقلد محض ایشان هستند.اعلام الموقعین ج۲ص۲۲۳

خدامراد متسلف می گوید:تمام ائمه فقها وعلمای محدثین( نویسندگان کتب سته) غیرمقلد بوده اند.
جواب  حنفی: بنده از شما ندیده ام که باسند ومدرک حتی یک عالم غیر مقلد قبل از ۲۰۰ سال پیش نشان دهی…
باحلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی شود.برای مثال مذهب برخی علما را ذکر می کنیم.
امام بخاری رح: شافعی مذهب
امام مسلم رح: شافعی مذهب
امام ترمذی رح: شافعی مذهب.
امام ابن ماجه رح: مالکی مذهب.
امام ابی داود: حنبلی مذهب.

ائمه اربعه رح خود مجتهد بوده اند اما بازهم مقلد بوده اند.
مجتهدازدلیل تقلیدمی کند که یادستورالله(ج) است ویادستوررسول(ص)است که این رااتباع می گویندوتقلیدنیز براین صدق می کند.
برای نمونه یک مورد از خود علمای اهل حدیث که قایل به تقلید ائمه فقها هستند بیان می شود: امام غیر مقلدان شیخ نواب صدیق حسن خان در کتب خود ذکر میکند:حضرت امام شافعی رح می گوید : من دربسیاری ازمسایل ازحضرت عطاء رح تقلید کرده ام.کتاب الجنه ص۶۸
خدامراد متسلف می گوید: ابن تیمیه رح غیرمقلد بوده چون در برخی مسایل مثل طلاق ثلاثه در یک مجلس عقیده اش خلاف امام احمدرح بوده!!
جواب  حنفی: عجب استدلال بچگانه ای! ابن تیمیه رح مجتهد فی المذهب در مذهب حنبلی می باشد.
همانطور که امام شاه ولی الله رح مجتهد فی المذهب حنفی بود.تفردات،  هیچ عالمی را از مذهب خارج نمی کند.ابن تیمیه در هزاران مسئله مقلد امام احمد بن حنبل  می باشدواگر در چند مسئله نظریه ای جداگانه داشته باشد وشما مدعی غیرمقلدبودن ایشانی ! آیا باهزاران مسئله مقلد نمیشود ولی باترک چند مسئله غیرمقلدمیگردد؟! آیااین منطق ودرایت شماست؟!!!

خود ابن تیمیه رح در مسایلی به صراحت حنبلی مذهب بودن خود را اعلام می دارد..به عنوان مثال: ابن تیمیه رح در مورد ازدواج کنیز می گوید:
اصحاب ما یعنی حنابله درباره ی ازدواج کنیز بر حره سه قول را تحریر فرموده اند…الی آخر
یکی از اقوال منع ازدواج کنیزبرآزاداست وهمین قول نزد  مذهب امام احمد است.الروایتین ج۱ص۱۸۲المغنی ج۳ص۲۰۴الفروع ج۲ص۹۹
یا جایی دیگر می نویسد:
ازامام احمد بن حنبل رح نص است که باترک یک نماز ویاترک سه نماز بایدتارک کشته شود وبعضی از اصحاب ما یعنی حنابله این را به ظاهر حمل نموده اند.المتوفی ج۱ص۶۷ویا مثلا در شرح عمدة الفقه می نویسد: هذا قول اکثراصحابنا وهوالمشهور عن احمد.
ترجمه: این قول اکثر اصحاب ماست وهمین قول مشهورامام احمد است.
از تجزیه وتحلیل مسایل فوق به طور واضح وشفاف این حقیقت آشکار می شود که ابن تیمیه حنبلی مذهب ومقلد امام احمد رح می باشد.

در پایان هدیه ای به همه منکران تقلید دارم
امام غزالی رح می نویسد: تمام صحابه رضوان الله علیهم برتقلید اجماع کرده اند.المستصفی ج۲ص۳۸۵حضرت شاه ولی الله رح می گوید : صحابه در شهرها متفرق شدند وهرکدام از آن ها پیشوا ومقتدای منطقه ای قرار گرفت ومردم از آنان تقلید می کردند.
در مکه ازابن عباس
درمدینه زیدبن ثابت
درکوفه عبدالله بن مسعود
دریمن معاذ
در بصره انس بن مالک

تقلید شخصی می کردند.الانصاف ص۶برای هرعالم تابعی مذهبی پدید آمد ودر هرشهر یکی ازیشان به عنوان امام منصوب گشت ومردم ازیشان تقلید می کردند.
در مدینه حضرت نافع

در مکه حضرت عطاء
دریمن حضرت طاوس
در عراق حضرت میمون بن مهران وضحاک
در خراسان وبصره حضرت حسن بصری
درکوفه ابراهیم نخعی وووو….

مردم ازیشان تقلید شخصی می کردند.مناقب موفق ص۷
↩ادامه دارد…

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + سیزده =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن