اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

پاسخ خاشع به نقد شعر دکترقلابی

پاسخ خاشع به دکترقلابی
دردفاع ازمولانا محمد
روشندل ورکاتی
دکترقلابی قلبش، گیر،کرد
دست وپای خویش رازنجیرکرد
اوبه زعمش شیرمردنخچیرکرد
حضرت علامه رادستگیر ، کرد
درفنون شاعری، خیلی  جهول
نوک تیرش کوکبی را،تیرکرد
درجهالت اسب جهلش رابراند
درگل و،لایش شگفتاگیرکرد
آنکه قلبش روشن وروشندل است
کی تواندکوکبش راتیر کرد؟
عالم ودانشوروروشنگراست
وای ناکامی که قصدمیرکرد
محمدورکاتی را ، الله حفیظ
وه، خفاشی خواهش انجیرکرد
دکتری کزدکترینش شدظهور
درردیف وقافیه تفجیر ، کرد
دکتری بهرشما زوداست کنون
طوق دانشجو توراشبگیرکرد
اینکه خاشع مرترا نصحی بگفت
خاطرپیرتورا  ،تنویر کرد
خاشع سربازی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.