پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۲)

دراین بخش دیدگاههای برخی ازمحدثین بزرگوار را دررابطه با مقام علمی امام ابوحنیفه رحمه الله ذکرخواهم نمود.
علامه صفی الدین خزرجی در خلاصه تهذیب می نویسد:النعمان بن ثابت الفارسی ابوحنيفة إمام العراق فقيه اﻷمة عن عطاءونافع واﻷعرج وطائفة وعنه إبنه حمادو زفروأبويوسف ومحمد وطائفة ، وثقه إبن معين وغيره 》خلاصة التهذيب ص ۴۰۲٫
ترجمه:نعمان بن ثابت فارسی الاصل است کنیه اش ابوحنیفه، پیشوای اهل عراق وفقیه امت محمدیه است. وعلم حدیث را نزدتابعینی چون عطاء ونافع وأعرج وگروهی ازمحدثین فراگرفته اند.وفرزندش حماد وزفروابویوسف ومحمد وجماعتی ازمحدثین ازایشان علم حدیث را حاصل نموده اند.
ویحیی بن معین وی رادرعلم حدیث ثقه ومورد اعتماد دانسته‌اند.
ازعبارت فوق چندچیزبرداشت می شود.
۱- ثابت گردیدکه وی درعلم امام پیشوا هستندکه مستلزم علوم مختلف شرعی است چون شخص بی علم پیشوای دینی ومذهبی قرارنمی گیرد.
۲- فقاهت وی که عبارت ازفهم دین است و آنحضرت صلی الله علیه وسلم برای ابن عباس بابت فقاهت دردین دعاکردند《اللهم فقهه فی الدین》.
صاحب خلاصه می گوید: ابوحنیفه فقیه امت هستندیعنی درمیان ملت اسلام ازهمه فهم وفقه دین وی بیشتربودبدین جهت وی را(فقیه الامة) می گویند.ایشان پس ازصحابه مدال وامتیاز(فلیفقه فی الدین)رابدست آورده ودراین زمینه فرداکمل بودند.
۳- اساتیدوی نافع وعطاء واعرج وگروهی ازمحدثین برجسته چون حمادوأعمش وغیره استادحدیث ایشان بودند.
۴- امام جرح وتعدیل یحیی بن معین ایشان را توثیق نموده اند.
شایدنزد معترض معاندومتعصب یحیی بن معین محدث نیست که می گوید:تمام محدثین ابوحنیفه را ضعیف گفته اند.
اگرکمی سررا درگریبان شرم فرومی برد وآخرت را درنظرمی گرفت هیچ گاه علیه امام ابوحنیفه قلم فرسایی نمی کرد وآخرت خویش را به بادنمی داد.
حافظ بن حجردرتهذیب التهذیب  قول یحیی بن معین را به روایت محمدبن سعدوصالح بن محمد اسدی نقل نموده است .
قال:محمد بن سعدسمعت یحیی بن معین يقول:كان ابوحنيفة ثقة ﻻيحدث بالحديث إﻻبمايحفظه وﻻيحدث بماﻻيحفظه وقال:صالح بن محمد أﻷسدي عن إبن معين كان أبوحنيفة ثقة في الحديث .)
ترجمه:محمدبن سعد گوید:ازابن معین شنیدم گفت:امام ابوحنیفه رحمه الله فردی ثقه است  آن احادیثی را بیان می کردکه حفظ داشت وآنچه را که حفظ نداشت بیان نمی کرد.
وصالح بن محمد اسدی ازابن معین روایت می کندایشان گفتند:ابوحنیفه درعلم حدیث ثقه بودند.ازاین قول ابن معین روشن می گردد که ورع وتقوای امام صاحب به اندازه ای بودکه دربیان روایت حدیث خیلی محتاط بود اگرذره ای شبه واشکال درآن بودآنرا بیان نمی کرد تامبادا درحدیث پیامبرصلی الله وسلم شائبه وآمیزش کذب باشدوایشان شامل وعید احدالکاذبین باشند..
نقادفن رجال إمام ذهبي درتذهیب التهذیب قول ابن معین را با الفاظ ذیل نقل کرده اند:《قال محمدبن سعد جرزة وغيره سمعنا يحيي بن معين يقول:أبوحنيفة ثقة في الحديث وروى أحمد بن محرز عن إبن معين لابأس به )

ترجمه:صالح بن محمدبن جزره وغیره می گویند:ازیحیی بن معین شنیدیم فرمود: ابوحنیفه درعلم حدیث ثقه بودندو احمدبن محمد محرزازابن معین روایت می کنند
ابوحنیفه فردی هستند که هیچ اشکالی دراو نیست . وکلمه (لابأس به) دراصطلاح ابن معین به معنای ثقه است درواقع قایم مقام
ثقه است.چنانکه ابن معین درمختصرخویش
این راتوضیح داده‌اند (قال ابن معین إذاقلت:لابأس به فهو ثقة)
ابن معين گوید:هنگامی که من درموردکسی گفتم (لابأس به) منظورم ثقه است.علامه ابن حجرودیگران نیزاین راتصریح نموده ونظرشان همین است.
حافظ ذهبی درتذکرة الحفاظ نیزدرباره امام صاحب این قول ابن معین را که می گوید: “لاباس به”رانقل کرده است.حافظ ابوالحجاج مزی که درفن رجال امام ومتخصص انددرتهذیب الکمال “می نگارد:قال محمد بن سعدالعوفی سمعت يحيى بن معين يقول:كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا بما يحفظه و لا يحدث بما لا يحفظه وقال:صالح بن محمد اﻷسدي عنه
كان أبو حنيفة ثقة في الحديث》.
شايد نادانى فكركند غير ازابن معین کسی دیگرامام ابوحنیفه رح را توثیق نکرده است.حافظ بن حجرهیثمی مکی درکتاب “الخیرات الحسان” می نویسد: وقدقال:اﻹمام على بن المديني أبو حنيفة روى عنه الثوري وإبن المبارك وحمادبن زيد وهشام ووكيع وعبادبن العوام وجعفربن العوام وجعفربن عون وهو ثقة لابأس به 》.
علي بن مديني اظهارمى دارد: إمام ابوحنيفة فردی مورد اعتمادوثقه هستندوهیچ مشکلی ندارند محدثین بنامی چون سفیان ثوری ، عبدالله ابن مبارک ، حماد بن زید، هشام، وکیع بن جراح ، عباد بن عوام ، جعفر بن عوام و جعفر بن عون ازایشان حدیث روایت کرده اند .ناگفته نماند که علی بن مدینی استادامام بخاری است که امام بخاری درموردایشان می گوید:
ماإستصغرت نفسی إلاعنده.
ترجمه: خودم را کوچک نشمردم بجزنزد علي بن مديني .
این مطلب را حافظ ابن حجر درتقریب نقل نموده است نیز در تقریب درمورد ایشان می گوید:ثقة ثبت إمام أهل عصره بالحديث وعلله》.
نتيجه مي گیریم که یحیی بن معین و علی بن مدینی هردوتا امام بزرگواررا توثیق نموده اندشایدنزد معترض متعصب علی بن مدینی نیزمحدث نیست چون ایشان امام ابوحنیفه رحمه الله را توثیق نموده اند.
خیلی جای تاسف است برای این تعصب وعداوت ،بایستی به حال چنین انسانهای کوردل گریست.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + سیزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن