نقدمقاله های غیرمقلدین

ردی برسفسطه های متسلف فحاش

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
قبل ازاشکار نمودن سفسطه های این غیرمقلد به این نکته اساسی اشاره می کنم.
مقلدان البانی برای تشویش اذهان عمومی وتخریب، سعی دارند تافرد سوال کننده یانویسنده مطلب را با انواع واقسام القاب ملقب کنند تا ذهن خواننده رامردد بگردانندواین  شیوه را ازالبانی برای سرکوب نمودن مخالفین به ارث برده اند
برای تحقیقات بیشتربه کتاب قاموس شتائم البانی مراجعه کنید
به عنوان نمونه توجه کنید:
جناب آلبانی در مورد قول امام ابوداود رح گفته است:
لیس بشیء.هیچ چیز نیست.ارواء الغلیل ج۱ص۱۳۷وهمچنین در جلد ۲ ارواء ص۵۱ ذیل حدیث ۳۴۱ وص ۱۶۷ ذیل حدیث ۴۲۶ گفته است: وقد اعلّه ابوداود….وهذا الاعلال لیس بشیءیعنی این حدیث را ابوداود معلول قرار داده است اما این گفته ابوداود هیچ است وارزشی ندارد.جناب آلبانی هیچ گونه ارزشی هم برای اقوال علمای زیر قایل نبوده بلکه بنا بر حسادت دشمنی اقوال ایشان را با لحنی توهین وتحقیرآمیز رد کرده است.رد اقوال امام ترمذی در کتاب ارواء الغلیل ج۱ص۱۳۵جناب ناصرالدین آلبانی درباره امام سیوطی(رح) میگوید: خجالت نکشیده وکتابش را با این احادیث سیاه کرده است.
خلاصه این روش تخریبی ،  ارثی هست برای غیرمقلدینوکسانی را که با آنهامخالفت کنند دشمن خود میدانند چنانکه جناب مجاهد  آنچه راکه جلوی مقلدان مذاهب اربعه درقلبشان مخفی نگه میداشتن اما اینجا باتمام وجود اظهارکردن که هرکس باما مخالفت کند دشمن ماست وجاهل ونادانست.
درادامه این غیرمقلد برای نیاوردن ادامه متن البانی ازکلمات قیچی چون جاهل بودن ،بی سواد بودن برای ارضا نفس خودش ومتهم به قیچی ،قول البانی کرده است
پاسخ به شبهه قیچی کردن متن: جناب مجاهد  شماکه خود را عالم میدانید وطوری وانمود می کنید عالمترازشما مادری نزاده است چرا خود رابه تجاهل میزنیدرمطلب داده شده انکار اسم قراردادن القدیم هست
وخودشماهم با دادن ادامه مطلب البانی دراخرگفتید که البانی لفظ القدیم جزء اسماء خداوند نمیداند وتوضیح داده که لفظ القدیم برای توصیف واخبار ازصفات واسماء خداوندست باوجود اینکه درمطلب اثبات لفظ القدیم ازحدیث واقوال سلف ثابت شده است.
اماسفسطه شما راجع به توضیح دادن استعمال لفظ القدیم جهت توصیف واخبار

مجاهددین غیرمقلد:البانی لفظ القدیم را برای توصیف اسما وصفات خدامیداند مانند این مثال که صفت علم با علیم بودنش خبر می دهد.
پاسخ: این مغلطه ای بیش نیست علم صفت خداست وباعلیم ازعلمش خبردادن حالانکه علیم یکی ازاسما الحسنی می باشد

طبق ادعای شما اسمایی که جهت خبردادن صفت خداوند هستند نباید جزء اسماء الهی باشند
حالانکه کسی تاحالاپیدانشده است که ادعاکند علیم ازاسمای الله نیست بلکه جهت توضیح صفات خداوندست.خیلی واضح می باشدکه چطور باظرافت هرچه تمامتر خواسته اید ادعای خود را به اثبات برسانید اما غافل ازاینکه با این مثال ادعای خودتان زیرسوال می رودوآن اینکه اسم علیم که خبراز علم بدهد وازاسمای خداوند باشداما وقتی لفظ القدیم برای خبر دادن از صفتی بکارمیرود منکراسم بودنش میشویددرضمن بصورت کلی اسما جهت توضیح وخبردادن درلغت عرب بکارمیروند.
ان الله بکل شی علیم
خبرازصفت علم هست والله علی کل شئ قدیرخبرازصفت قدرت میدهدولی باید دانست که خبردادن ازصفتی ایا آن را ازاسم بودنش خارج میکند اما این غیرمقلد با این روش سفسطه برانگیزش جهت دفاع ازمرجع تقلید خودش رو به آب وآتیش زده تا اثبات کندآنچه جناب آلبانی منکرش هست درست وصحیح می باشد.ودرحدیث لفظ القدیم هم وارده شده است وکسی منکر آن نیست.حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رض روایت نموده که رسول الله ص وقتيكه داخل مسجد می شد صفت پروردگار را چنين بيان می كرد(اعوذبالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم،من الشیطان الرجیم)
ابوداودحدیث/۴۶۶مشکوة باب المساجد ومواضع الصلاة فصل سوم ث۷۲٫باسندصحیح
ترجمه: پناه مي برم به خداي بزرگ وذات بخشنده كریم، وقدرت ازلي وقدیمش ازشرشيطان رانده شده.

مجاهددین غیرمقلد:
میگویدشبهه پرداز از روی عمد ادامه مطلب البانی رو قیچی کرده
اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى : ( القديم ) وإنما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن – هو المتقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) [ يس : ۳۹ ] والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في ” مجموع الفتاوى ” ( ۱ / ۲۴۵ ) والشارح في ” شرحه ” لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في ” البدائع ” أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية
تخريج العقيدة الطحاوية – ص ۳۳

پاسخ: آلبانی درهمان ابتدا مرتکب دو اشتباه شده است وشماهم مثل البانی سعی دارید  عین ایشان به هرنحوی که شده است ازاین اشتباهات دفاع نموده واورا تبرئه کنید

ما ادامه مطلب را نه بخاطر تحریف ونه به خاطرواهمه  ازنیاوردن آن صرف نظر کردیم بلکه  آنچه قصدبیان بودکه جناب البانی لفظ القدیم جزء اسما خداوند نمیداندوخود ایشان بصراحت بیان میکند که لفظ قدیم ازاسمای خداوندنیست.
نوشتن ادامه مطلب نه، دردی برای شمادوامی کند ونه برای مرجع تقلیدشما.

چراکه لفظ القدیم درحدیث هم آمدهوهم برای خبردادن بکار رفته است مانند علیم ، سمیع که خبرازسمع الله میدهد
مانند بصیرکه خبرازبصرالله میدهدقدیم هم از جمله این اسماهست

اشتباه دوم جناب البانی این بوده که قایل به این شده است که: القدیم ازالفاظیست که متکلمین بکاربرده است

خیلی عجیب است حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رض روایت نموده که رسول الله ص وقتيكه داخل مسجد می شد صفت پروردگار را چنين بيان می كرد(اعوذبالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم،من الشیطان الرجیم)ابوداودحدیث/۴۶۶

آیاپیامبرخدا هم ازمتکلمین هست؟؟

قبلا هم اشاره کردم که جناب متسلف  کاری جزء سفسطه بازی بلدنیست.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

بسیاری ازسلف این لفظ(قدیم)  را بکاربردند.

سيدنا امام شافعي گفته است: ٳعلموا أنه خالق العالم قديم ازلي ومعناه انه لا اوّل لوجوده.الفقه الاکبرللٳمام المعظم الشافعی/۱۰
ترجمه: بدانيد كه خالق عالم قدیم وازلي است، ومعنایش اینست كه الله  ابتداء ندارد.

سيدنا امام احمد گفته است: إنّ الله تعالي قديم بصفاته التي هي مضافة الیه فی نفسه.اعتقادامام احمدص۸۱

سيدنا امام مالك گفته است  (يا ذالمنّ القديم) حليه از ابو نعيم.لابداین ائمه بزرگوارهم از متکلمین هستند؟؟؟

جالبتر این هست که امام بیهقی لفظ القدیم را ازاسماء  خداوندمیداندامام بيهقي  در الأسماء والصفات/۲۳ از حدیث و ازعلماي سلف لفظ«القدیم» را در جمله اسماء  خداوند نقل كرده است.مختصرا عرض شود که مدعیان قران وحدیث ادعا دارند که لفظ القدیم نه درحدیث امده ونه دراقوال سلف چیزی بیان شده که مابه شمانشان دادیم

خلاصه کلام آنچه که ازاقوال سلف نتیجه گرفته می شود این ست که:  که لفظ القدیم ازاسمای خداوندست

والبانی و مقلدانش که سعی دارند با انواع سفسطه وبالاوپائین کردن وصغری وکبری کردن اذهان رو متردد ومشکوک کرده وبه حالت خود رها کرده تا خواننده بین بین بماند.
من ندیدم سلامتی زخسان/اگرتودیدی سلام مرا برسان/

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 − 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن