اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
لطایف
تحریف کتب ابن عربی وعبدالوهاب شعرانی توسط دشمنان ومعاندین

۱۳۹۵-۱۰-۱۴

تحریف کتب ابن عربی وعبدالوهاب شعرانی توسط دشمنان ومعاندین ابن عربی در کتاب در کتاب خودش “الفتوحات المكية”می گوید: “ما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، ومن قال بالحلول فدينه معلول” ترجمه: کسی که معتقدبه اتحاد بین خالق ومخلوق است او ملحد وبی دین است وکسی که بگوید:خداوند درکالبد آفریدگان حلول می کند دِین اومعلول وخدشه […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.