اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
نقد البانی
نقدآلبانی وکتبش در ترازوی عدل وانصاف اهل سنت والجماعة

۱۳۹۵-۰۵-۲۴

نقدآلبانی “ره” وکتبش در ترازوی عدل وانصاف اهل سنت والجماعة آلبانی رحمه الله حدیث رابه دوقسم تقسیم کرده است . -۱صحیح -۲ضعیف به این معنی که به حدیث صحیح عمل می شود ولی به حدیث ضعیف عمل نمی شودواین اشتباهی است که آلبانی به آن دچارشده است.برپویندگان وطلاب علوم دینی پوشیده نیست که حدیث انواع […]

نیم نگاهی به تسویلات نفسانی شیخ ألبانی(۲)

۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نیم نگاهی به تسویلات نفسانی شیخ ألبانی. قسمت دوم : ایشان بعضی ازاحادیث صحیحین(بخاری ومسلم)را ضعیف قرارداده است. نمی دانیم چرا چنین جرأتی را بخرج داده است!!!!!!! ٳمام نووي دركتاب” التقريب” می گوید : إنّ أصَحّ الكتبِ بعدَ القُرآنِ الصحيحان ;البخاري ومسلم . صحیح ترین کتابها پس ازقرآن بخاری ومسلم اند. «وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما […]

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۶)

۱۳۹۵-۰۳-۲۹

نقــــــــدی مختصربرکتاب صلاة التــــــــراویح ناصرالدین آلبانی.(بخش شــــــــــشم)     دﻟﻴﻞ ﺳﻮم  غیرمقلدان رواﻳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ناصرالدین آلبانی در کتاب خود صفحه ی /۴۵از ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده }ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ، ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، أﻧﻪ ﻗﺎل: أﻣﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وﺗﻤﻴﻤﺎً اﻟﺪري أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺄﺣﺪي ﻋﺸﺮة […]

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۳)

۱۳۹۵-۰۳-۲۶

نقدی مختصربرکتاب صلاة التراویح ناصرالدین آلبانی. بخش سوم:  نماز تراویح وتهجّد یک نماز نیست بلکه هردو نماز جداگانه اندوباهم بسیار فرق دارند. در بخاری شریف ج۱ص۲۶۹ در اخیر کتاب الصوم کتاب صلاةالتراو یح حدیث ۷۲۹ بروایت حضرت  عایشه رضی الله عنهاآمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب رمضان در حجره خود […]

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۲)

۱۳۹۵-۰۳-۲۶

نقدی مختصربرکتاب صلاة التراویح ناصرالدین آلبانی. بخش دوم: معتقدان به یـــــــک رکعت نماز تراویح جناب آلبانی به خاطر آوردن سهولت وآسانی به مقلدینش حتی به خواندن یک رکعت نماز تراویح قائل است ویک رکعت تراویح را عمل سنت گفته است اگرچه غیرمقلدین دیگربه هشت رکعت تراویح قائل اند.اما جناب آلبانی در آخر رساله خویش صفحه […]

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۱)

۱۳۹۵-۰۳-۲۶

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(۱) کتاب صلاةالتراویح آلبانی طبع المکتب الاسلامیة.الطبعة الثانیة.۱۴۰۵ هجری قمری. جناب ناصرالدین آلبانی امام وپیشوای غیرمقلدین در کتاب صلاة التراویح صفحه ی ۷۵ گفته است که التزام بر ۱۱ رکعت تراویح واجب است. ??چنانکه نوشته است: وجوب التزام الاحدی عشرة رکعة والدلیل علی ذلک. سپس وی خودش با این فتوای […]

ﺑﻬﺘﺎن آلبانی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي

۱۳۹۵-۰۱-۱۱

أﻟﺒﺎﻧﻲ درکتاب صلاة التراویح ﺻﻔﺤﻪ/۵۵ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻳﺐ دادن ﻣﻘﻠﺪین کورَش ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﺮاﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي بسته اﺳﺖ: می گوید: اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬيﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ«ر‌ُوِی» ﺿﻌﻴﻒ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ! اﻣﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎي أﻟﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً اشتباه و ﻋﻮام فریبی است .در ﺿﻤﻦ، ﺑﻲ ﺧﺒﺮي وي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺰ واﺿﺢ […]

کتبی که علمای بزرگ اسلام علیه آلبانی نگاشته اند

۱۳۹۴-۰۹-۰۲

آیا برای غیر مقلدان که چشم بسته از آلبانی پیروی میکنند وقت آن نرسیده به خود آیند وبه اجماع امت برگردند.؟! کسی که اینقدر کتاب های حجیمی توسط علمای اسلام علیه اش نوشته شده است لایق پیروی و اتباع نیست. عاقلان را اشاره ای کافیست…   ۱-اباحة التّحلی بالذهب المحلق للنساء .والردعلی الآلبانی فی تحریمه […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.