فتاوای و متفرقات

توهین غیرمقلدان به صحابه جلیل القدر اسلام حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

توهین غیرمقلدان به صحابه جلیل القدر اسلام حضرت ابن مسعود رضی الله عنه

هنگامی که بنده دلایل محکم ومتقنی را برای ترک رفع یدین ارائه نمودم پدیده ی نوظهور غیرمقلدین ومتسلفین عقده ی درونی خویش را نسبت به صحابی بزرگوار حضرت عبدالله بن مسعودرض  که راوی ترک رفع یدین هست .

چنین اظهارنمودند ایشان دچارسهو ونسیان شده اند همانگونه که معوذتین را فراموش کرده اند که ازقرآن هستند.

یا ایشان معتقدبودندمعوذتین جزقرآن نیستند.

نسبت دادن چنین چیزی برخلاف جایگاه وشخصیت صحابی بزرگوار وبرخلاف فرموده های آنحضرت ص می باشد.

زیرادربخاری آمده پیامبرص فرمودند:خذوا القرآن من اربعة من عبدالله بن مسعودوسالم ومعاذ وابی بن کعب ) صحیح البخاری ج ۲ص۷۴۸ .

ترجمه:

ازچهارنفرقرآن را فرا بگیرید (نخست) ابن مسعود ،سالم مولی ابی حذیفه ،معاذ وابی بن کعب.

و…

درجلد اول بخاری هم آمده استقرءو القرآن من اربعه عبدالله بن مسعود وسالم مولی ابی حذیفه وابی بن کعب ومعاذ بن جبل .صحیح البخاری ج ۱/۵۳۱بخاری چاپ قدیمی کتب خانه

آیا سخن غیرمقلدین با گفتاررسول خدا ص سنخیت ومطابقت دارد.؟پیامبرص می فرماید: قرآن را ایشان فرابگیرید اما غیرمقلدین می گویند ایشان منکرسوره های معوذتین بودندکه ازقرآن می باشند.

بنابراین اگرروایات ضعیفی درین مورد آمده به این معنی نیستندکه ایشان دچارفراموشی شده اند یا منکراین سوره ها بودند بلکه مطلب این است که ازطرف رسول گرامی ص به وی دستورواجازه نرسیده است که آنرا درمصحف خویش درج نمایند .

چنانکه بعدا معوذتین را درمصحف خود درج نمودندهمچنین دکترعلی محمدمحمدصلابی درکتاب گرانسنگ خویش درمورد سیرةعثمان رض می نگارد .

لم یثبت ان ابن مسعودرض خالف عثمان فی ذلک  وکل ما روی فی ذلک ضعیف الاسناد.)

سیرت عثملن رض ص۲۵۶٫

ترجمه:

ثابت نیست که عبدالله بن مسعود درمورد (مصحف عثمان)باوی مخالفت نموده اند هرچه درین باره روایت شده است همگی ضعیف اند.علامه ابن تیمیه رح حضرت ابن مسعود رض را ازنظرعلمی هم سطح وهم پایه ی حضرت علی وحضرت عمر رضی الله عنهم اجمعین قرارداده است. و…

می فرماید:فمن قدح فیه اوقال هوضعیف الروایه فهومن جنس الرافضة الذین یقدحون فی ابی بکروعمروعثمان .).مجموعه فتاوی ج ۴ص۵۳۱٫

ترجمه:

هرآن فردی که ابن مسعود را ایراد گرفته وعیب جویی نماید یا ایشان را ضعیف الروایه بداند اوازجنس روافض (شیعه) محسوب می گردد …که بربرابوبکروعمروعثمان عیب وایراد می گیرند. نعوذبالله من شرورانفسنا.

پس ای متسلفین مواظب ومراقب گفتارها وکردارهای خویش باشید

نسبت به روایات صحابی بزرگوارعبدالله بن مسعود فضای بی اعتمادی ایجاد نکنید.

زیرا وی خادم ویژه ی بارگاه رسالت بوده ولقب( صاحب النعلین والوساده والمطهره) را بعنوان جایزه دریافت کرده بودند .بخاری ج ۱ص۵۳۱

یعنی کفش بردارومتکا(بالش)بردارو آفتابه بردارآنحضرت ص بود درروایتی آمده مسواک آنحضرت ص نیز دست وی بود.اززمره ی سابقون اولون دراسلام بود که پیامبرص به وی گفتند:انک غلام معلم )توپسر تعلیم یافته ای هستی .مسنداحمدج۱/۳۷۹

امتیاز دوهجرت حبشه ومدینه طیبه را حاصل کرده بود.چنان ارتباطش  باپیامبرص تنگاتنگ بود که:

ابوموسی اشعری گوید:☝من ایشان ومادرش را ازاهل بیت پنداشتم .چنانکه آنحضرت ص به وی فرمود:اذنک علی ان ترفع الحجاب .مشکوه

ترجمه:هنگامی که خواستی نزدمن شرفیاب شوی نیازی به اجازه گرفتن نیست پرده را بلندکرده داخل شو.

نیز آنحضرت ص فرمود: تمسکوا بعهد ام عبد.

حضرت فارق اعظم فرمودند:کنیف ملیء علما .ایشان گنجینه ی علم ودانش هستندحضرت ابوموسی اشعری ایشان را لقب حبر(دانشمند)داده بودند .

بخاری ابوداود .ترمذی.

مسروق تابعی گوید:تمام یاران رسول گرامی ص را ازلحاظ علمی استشمام کردم دیدم که دانش همه به ۶نفرمنتهی میشود …

حضرت عمر،علی،ابن مسعود،معاذبن جبل ،ابودرداء وزید بن ثابت وازمیان این ۶نفردر علم

حضرت علی وابن مسعود را عالمتر یافتم .

باتوجه به این همه اوصاف وکمالات علمی  این صحابی برجسته ،غیرمقلدین ومتسلفین می کوشند ازوزنه سنگین علمی وی بکاهند وملت مسلمان رانسبت به  این صحابی فرزانه ودانشمند بدبین کنند واین سخن گهربار وماندگارآنحضرت  ص را که درخصوص وی گفته شده-

ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه).مستدرک حاکم ج۳ص۳۱۹

ترجمه:آنچه را که ابن مسعودبرای شما بیان کرد باورکنید.!- به بادفراموشی سپرده نشود.

متاسفانه غیرمقلدین درکمال ناباوری گفته های ایشون را باورنمی کنند.وموضوع روایت ترک رفع یدین را به مسئله ی معوذتین پیوست داده اند

براین عقل دانش باید گریست .که باب بی اعتمادی را نسبت به اصحابه بزرگوارگشوده اند .

لیکن این بچاره ها تقصیری ندارند زیرا این درس را ازبرادان بزرگترشان فرا گرفته اند.

الاناء یترشح بما فیه

وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب .

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن