برآیند حرکت لامذهبیت

برآیند فتنه ی لامذهبیت(۴)

موضوع : چرا پیروی ازیک امام ضروری است ؟
❋ ❋❋❋❋
غیرمقلدین پافشاری می کنند اگرمذاهب چهارگانه برحق هستند پس چرا تقلید ازیک امام ضروری است ؟بهتر نیست هرمسئله ای  که در هرمذهب ، آسانتراست مردم بدان عمل نمایند؟
پاسخ :اگرچه پیروی وتقلید ازیک امام وعالم فرض عین نیست ، لیکن مشاهده شده که طبعا مردم درپی سهولت وآسانی هستند وبخاطر بی احتیاطی و بدعملی برخی ازمردم وعدم تفرق وانتشار ،صدها سال پیش ،امت عملا اتفاق نموده است . برای یک فرد عامی(که در ردیف علماء است وصلاحیت اجتهاد مطلوب را ندارد) تقلید ازیک امام لازم وواجب است .زیرا هنگامی که آن فرد مجتهد نیست .نمی فهمد رای کدام امام  راجح وکدام یک مرجوح است.حال اگرچنین فردی ترک مذهب کند. یقینا بخاطر اغراض شخصی وخواهشات نفسانی این عمل را انجام داده است .واتباع هوی درشریعت قطعا جایزنیست «فلاتتبعوی الهوی ».بنابراین تقلید شخصی ،حکم انتظامی داشته ،وفرض لغیره می باشد تا که انسجام ویکپارچگی عموم مسلمین برقرارشده واز تفرق وانتشارمذهبی محفوظ بمانند ومذاهب ازچهارتا به هزارتا تبدیل نشوند.
دراین باره عملکرد صحابه نمونه ی بارزی است که درعصرزرین خلافت سیدنا عثمان غنی رضی الله عنه همگی اتفاق نمودند که ازهفت لهجه و لغت منزله ی قرآن  ،فقط لغت قریش انتخاب شده ودرمیان مسلمین جهان پخش شود. وبقیه مصاحف ولغات جمع آوری شوند تا اختلاف لغات وقرائتها ،سبب اختلاف درمیان صفوف مسلمین نشوند.عالم ربانی ،دانشمندبزرگ ، حضرت علامه رشیداحمد گنگوهی دراین، زمینه تحت یک فتوی، مطلب بسیارزیبایی را ارایه داده اند .می طلبد که بااستحضار فکرمطالعه شود.
«تقلید شخصی وغیرشخصی هر دوتا، مأمورمن الله یعنی دستور خدا هستند. به هرکدام یک عمل گردد، آدمی ازعهده ی امتثال وپیروی فارغ می شود.
-دراصل این مسئله صحیح است-
اگر کسی به یک فرد(حکم)عمل نماید وبه فرد دیگر آن عمل نکند .دراصل هیچ عیب وایرادی درآن نیست وبنابرمصلحت ،عمل بریکی درست است.که فی الواقع اصل وقانون همین است که عمل بریکی ازآن دو فرد درست است.لذا کسانی که تقلید شخصی را شرک یاحرام می دانند گنهگارند چون مأمورمن الله را حرام می دانند . وکسانی که بدون حکم شرعی ، تقلید غیرشخصی را حرام می گویند آنها نیز گنهگارند که دستور خدا را حرام اعلام می نمایند. زیرا هردوتا(تقلیدشخصی وغیر شخصی) دراصل دریک درجه ورتبه قراردارند.وخود سائل اعتراف می نمایدکه مقید ساختن حکم مطلق شرعی ، بنابر رأی خود،بدعت است.سخن ایشان بسیارمتین وبجا است .لیکن اگر آنرا ازروی حکم شریعت ،اشارتاً یا صراحتا مقید نمایند اشکالی ندارد.
خواننده گرامی !مصلحت بودن تقلید شخصی ، نظم عوام وتوده ی مردم بخاطرآن ،رفع فتنه وفساد (رفع هرج ومرج ) درآن ظاهراست. وخود سائل نیز به مصلحت اقرارمی نمایند.لهذا این استحسان وعدم وجوب تقلید شخصی تا زمانی است که هیچ گونه فساد وهرج ومرج وآشفتگی نباشد .چنانکه ازمشاهده وتجربه ثابت شده است ازروزی که عده ای شعارتقلیدغیرشخصی را سرداده اند. آنارشی دینی و دامنه فتنه وفساد بیش ازپیش گسترش یافته است .تقلید شخصی یکی ازایمه بزرگوار ناجایز وچه بسا شرک ، قلمداد شده است. نسبت به ساحت  مقدس ایمه کرام وعلمای بزرگوار اسائه ی ادب واهانت وفحش وناسزا گویی روا داشته شده است.بنابر رأی فاسد ،نصوص شرعی رد شده اند.وهر فرد ناباب وهیچمدانی خویش را مجتهد وکارشناس دین معرفی نموده است.ازاین رو دراین برهه اززمان تقلید غیرشخصی برچنین افرادحرام ،وتقلید شخصی واجب ولازم است. واین را دراصطلاح “حرام لغیره ”  و  “واجب لغیره “می گویند .که دراصل جایزومباح بودند لیکن بخاطر یک عارض ومشکل وسدّ باب تفرق وآشفتگی ووو… تقلید غیرشخصی حرام وتقلید شخصی واجب گردید .
چون بخاطر فساد عوام که هرکسی ازآنها خویش رامجتهد وکارشناس دین پنداشته ،تیشه به ریشه اسلام خواهد زد. چنانکه خود محمدحسین بٹالوی «غیرمقلد‌».اینگونه افراد را مجتهدین جهلآء وکارشناسان هیچمدان را ،فاسق قلمداد نموده است.
پس نتیجه می گیریم بخاطر رفع این فساد،لازم بودن تقلید شخصی ،وحرمت تقلید غیر شخصی برای این چنین کارشناسان هیچمدان ونیمچه ملا ،
وجلوگیری عوام وتوده ی مردم ازآن (تقلید غیرشخصی)واجب است.
ونظیرآن درشریعت موجود است لهذا تقیید این مطلق، ازنص مأخوذ شده است نه بنابر رأی .ملاحظه نمایید !
جناب فخرعالم حضرت ختمی مرتبت علیه السلام ،مجوز خواندن کلام الله مجید را ازخداوند، به هفت زبان ولهجه ی عرب گرفتند که علی سبیل البدل خواندن هرکدام یک ازآن لغات جایزاست. وآنحضرت صلی علیه وسلم این توسع را بامشقت وتلاش فراوان حلال نموده واجازه ی آنرا را ازخدای مهربان دریافت نمودند.ولی هنگامی که اختلاف لغات قرانی سبب بروز اختلاف و دو  دستگی شدند وخوف افزایش اختلاف در میان مسلمانها درآینده بود ،ازاین بابت صحابه بزرگوار بریک لهجه ولغت قریش اتفاق واجماع نمودند وبقیه لغات را جبرامتوقف نموده پس ازشستن ،آن مصاحف دیگررا سوختند .توجه فرمایید! دراینجا حکم مطلق ،مقید گردید بخاطر سدّ باب فساد  و خوف بروز اختلاف درمیان ملت اسلام. لهذا تقلید شخصی را واجب لغیره گفتن ، و تقلید غیرشخصی را منع نمودن ، مقید بالرأی وخودسرانه نیست ;بلکه بنابرحکم نص شارع علیه السلام است  که رفع فساد برهرخاص وعام واجب است.
فتاوی رشیدیه وتالیفات رشیدیه ص ۲۰۴ .
علامه نووی شافعی رح ،تقلید ازیک مذهب معین را ضروری دانسته وبا الفاظ ذیل بدان تاکید نموده است.《ووجهه أنّه لوجازَ ٳلاتّباعُ ٳلی مذهب مَنْ شآء لاَفضی ٳلی أنْ یلتقط رُخص المذاهبِ متبعاً هواه ویتخیّربین التحلیلِ والتحریمِ والوجوبِ والجوازِ وذالک یُؤدی ٳلی ٳضْلالِ رِبْقَةِ التکلیفِ بخلافِ العصرِ الاوّلِ فاِنّه لم تَکنِ المذاهِبُ الوافیةُ  باحکامٍ مُهذّبَةٍ فعَلی هذایَلزَمُه أنْ یجتهدَ فی ٳختیارِمذهبٍ یُقلّدُه عَلی التعیینِ .
شرح المهذّب ۵۵/۱ به حوالهمقدمه اعلاء السنن ۲۲۳/۲٫
ترجمه:  وعلت (پایبندی به یک مذهب) این است اگراجازه داده شود هرکسی  درانتخاب واتباع هرمذهب آزاد باشد .آنگاه مردم به دنبال رخصت های مذاهب می روند، درنهایت این آزادی منجربه پیروی از خواهشات نفسانی می گردد .ودرعمل نمودن بین حلال وحرام ،وجوب وجواز اختیارداده شوند آنگاه حلقه ورسن تکلیف شرعی را ازگلو درآورده می اندازند(که باعث انحراف وگمراهی آنها می شود)
برخلاف عصرنخست (خیرالقرون)که درآن زمان مسائل واحکام مذاهب مهذب ومرتب نبودند (بخاطرقرب عهد پیامبرصلی علیه وسلم نیازی به تقلیدشخصی نبود)
ازاین رو امروزه برشخص مقلد لازم است که یک مذهب معین رابرگزیده ودرپیروی ازآن بکوشد.درعصرکنونی تجربه نشان داده است ،افرادی که ازتقلید وپیروی یک امام معین دست کشیده وافسارگسیختگی را شیوه ی خویش قرارداده اند ،این آزادی موجب انحراف وسرگشتگی آنها شده است که فرقه های منکرین حدیث وقادیانیت وغیره زاییده ی همین اندیشه ی کژمی باشند.برخی ازعلمای مشهور غیرمقلدین خودشان به این حقیقت پی برده  هشدار داده اند: معمولا همین افراد آزاد خیال وتجدد گرا که به آراء ونظرات فقهی یک امام، پایبند نیستند ونادانسته به اندیشه های کج خویش خوش بین اند، به دام تزویر فرقه های باطل گرفتارشده فریب می خورند.
خداوند متعال این امت را ازپراکندگی وآوارگی ذهنی مصون ومحفوظ دارد .آمین !
↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 4 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن