پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۵)

اعتراض ششم هرزه گو:شاگردانش ابویوسف و امام محمد ضعیف اند( الی قوله)ازکجا اینها علم حدیث را یاددارند؟
پاسخ:در ابتداءعرض نمودم که سلسله حدیث تمام محدثین به امام ابوحنیفه رحمه الله وصل می‌شودوهمگی از همین سلسله وزنجیره منشعب شده اند اگرآنها ضعیف اند پس تمام محدثین ضعیف و سلسله حدیث آنها نیز ضعیف است. ظاهر است که امام احمد شاگرد امام شافعی است وایشان شاگرد امام محمد است وامام محمد شاگرد امام ابویوسف است. نتیجه می گیریم که امام احمد وامام شافعی هم ضعیف اند. چون بقول معترض متعصب امام محمد وامام ابویوسف  ضعیف اند.

ازهمه شگفت تراینکه خود امام احمدبلاواسطه شاگردامام ابویوسف است.وشرط امام احمد این است بغیرازراوی ثقه ازکسی دیگر روایت نکند. اگرابویوسف ضعیف است پس درضعیف بودن امام احمد هیچ تردیدی نیست.این امام ابویوسف که شاگرد امام ابوحنیفه است علامه ذهبی درکتاب تذکرةالحفاظ درمورد وی می نویسد: یحیی بن معین ، امام احمد، علی بن الجعد، بشر بن ولید امام محمد وغیره شاگرد او هستند .این بزرگواران دررشته حدیث افتخار شاگردی ابویوسف را دارندچنانکه برای متخصصین فن رجال مخفی نیست.یحیی بن معین در خصوص امام ابویوسف می فرماید: ایشان صاحب حدیث وعامل به سنت اند.
امام احمد می گوید: ابویوسف درعلم حدیث عادل ومنصف اند.یحیی بن معین درجایی دیگرمی گوید:هیچ کسی از اصحاب الرای ازابویوسف بیشتر حدیث روایت نکرده است.درحماة اﻹسلام آمده است كه امام ابویوسف بیست هزار حدیث منسوخ را حفظ داشت .چه برسدبه حفظ احادیث ناسخ که بی شمار بودند .امامعترض عقده ای چونکه نسبت به امام ابوحنیفه رحمه الله عداوت دارد حافظ حدیثی همچون ابویوسف که شیخ واستاد اساتید است ضعیف قرارداده است.

ای چشم اشکبارذرادیکنهے تودے/

هوتاہے جوخراب وه میراهی گهرنه هو/

ای چشم اشکبارمقداری نگاه کن

.کسی که مطابق میل وسلیقه من نیست اوآدم بدی است.

حافظ ابونعیم، ابویعلی ابوالقاسم بغوی دررشته حدیث شاگرد بشر بن ولیدهستندوایشان شاگرد امام ابویوسف است چنانکه درتذکرة الحفاظ وکتب دیگر ذکراست.

زنجیره دوم :امام ترمذی وابن خزیمه شاگرد امام مسلم هستندوایشان شاگرد امام احمداند ایشان شاگرد اسد بن عمرو قاضی کوفی وایشان شاگرد امام ابوحنیفه و ابویوسف هستند.

یحیی بن معین درباره اسد بن عمرو می گوید: وی ثقه است .
خود امام احمد می گوید:وی صالح الحدیث است.

ابن عدی می گوید:(أرجوا أنه ﻻبأس به) اميدوارم كه مشكلى ندارد یعنی ثقه است. کفوی می گوید: دلیل ثقه بودن ایشان این است که امام احمد ازوی روایت کرده اند. زیرا همانگونه که امام احمد شاگرد شاگرد امام ابویوسف است همینطور شاگرد امام ابویوسف است.

زنجیره سوم:امام ترمذی شاگرد امام بخاری است وایشان شاگرد احمد بن منیع بغوی وایشان شاگرد اسد بن عمرو کوفی وایشان شاگرد امام ابوحنیفه و امام ابویوسف هستندطبق گفتار معترض عقده ای این هرسه تازنجیره ضعیف اند.
زنجیره چهارم:امام بیهقی شاگرد دارقطنی وابو عبدالله حاکم هستند و این هردوتا شاگرد ابو احمد حاکم هستند و ایشان شاگرد ابن خزیمه و ایشان شاگرد امام بخاری است وایشان شاگرد علی بن مدینی وایشان شاگرد بشر بن ابی الازهروایشان شاگرد قاضی امام ابویوسف است.

سلسله پنجم:دارقطنی شاگرد امام بغوی وایشان شاگرد علی بن مدینی وایشان شاگرد بشر وایشان شاگرد قاضی امام ابویوسف هستند.

سلسله ششم:حاکم شاگرد ابن حبان است وایشان شاگرد ابویعلی وایشان شاگرد علی بن مدینی وایشان شاگرد بشر بن الازهر است وایشان شاگرد قاضی امام ابویوسف است.

زنجیره هفتم:ابوداود صاحب سنن شاگرد علی بن مدینی است وایشان شاگرد بشر وایشان شاگرد قاضی امام ابویوسف هستند.

سلسله هشتم:امام بخاری، امام ترمذی، ابوداود، ابن خزیمه و ابوزرعه این پنج تن درعلم حدیث شاگرد ذهلی هستندوذهلی شاگرد بشر است وایشان شاگرد قاضی ابویوسف است.

سلسله نهم حدیث:امام بخاری شاگرد علی بن جعد وایشان شاگرد قاضی امام ابویوسف است.

سلسله دهم:ابن مردویه شاگردابومحمدعبدالله است وایشان شاگرد ابویعلی وایشان شاگرد یحیی بن معین است ویحیی بن معین، امام بخاری، ابوداود، ابن ابی شیبه، ابوزرعه، ابن ابی الدنیا، ابوالقاسم بغوی وخودابویعلی موصلی شاگرد علی بن الجعد هستند وعلی بن الجعد شاگرد قاضی امام ابویوسف می باشند.
این ده تازنجیره را بطورنمونه پیش کردم تاهرزه سرایی معترض متعصب برای همگان آشکارگرددنیزهمه بدانندکه این منتقدبی بصیرت بویی ازعلم حدیث نبرده است.

اگرامام ابویوسف درعلم حدیث آگاهی نداشت چرااین محدثین بلندپایه زانوی تلمذرا درحلقه تدریس ایشان زدند ؟
چراازچنین فردی که ضعیف است علم حدیث را حاصل نمودند؟تلک عشرة كاملة 》اكنون مى پردازم به جایگاه علمی امام محمد شاگرد رشید امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی.اگراین شخص تصنیفات امام محمد را دیده باشد  تقریبا نهصدونودونه کتاب کوچک وبزرگ دررشته های مختلف حدیث وفقه وسیروغیره می باشندازاین نوشته ها تبحرعلمی وحدیث شناسی امام محمد بخوبی روشن می شودلیکن جهت آگاهی معترض متعصب مقداری ازکمالات علمی ایشان راذکر خواهم کرد تا که شیرازشیر وآب ازآب جدا شده حق آشکار شود. جهت معتبربودن ایشان درعلم حدیث فقط  یک قول ازعلی بن مدینی را نقل می کنم. حافظ بن حجر درلسان المیزان ازعبدالله بن علی بن مدینی نقل می کنند که پدرم علی بن مدینی می فرمود: محمد بن الحسن الشیبانی درروایت حدیث صدوق بود .علی بن مدینی کسی است که امام بخاری درمقابل ایشان سرتسلیم راخم می کردند.
درکتب رجال تصریح شده است که واژه صدوق از الفاظ توثیق می‌باشد لذا این گفته که امام محمدضعیف است اشتباه است.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 7 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن