پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۲)

اعتراض نهم :وقتی که همگی سوق داده يك  چوب اند (یعنی رهبرشان یکی است)  پس امام ابوحنیفه چگونه قوی الحافظه می باشند؟
پاسخ:تاکنون تلاش نموده ایم که شیرخالص را ازآب جدا کرده مشخص کنیم وازماهیت تمامی اعتراضات پرده برداشته ورشته های بافته شده وتارهای تنیده ی ایشان را به توفیق خدا گسلانده ایم
وثابت کردیم که اهل کوفه وعراق دارای حافظه قوی وامام ابوحنیفه نیزقوی الحافظه هستند وحافظ ذهبی شافعی درتذکره الحفاظ براین حقیقت اعتراف نموده وایشان را موردستایش قرارداده اند. لیکن .
هنربچشم عداوت بزرگترعیب است/
گل ست سعدی درچشم دشمنان خارست/
دروجه دوم :اگربفرض محال تسلیم کنیم که اهل کوفه وعراق ضعیف وکم حافظه بودند ازاین کجا لازم می آیدکه امام ابوحنیفه نیز ضعیف بوده است ؟
آقای منتقد ازاین گفته شما لزوم عادی ثابت نمی گردد چه برسد به لزوم عقلی!
اثبات این هردوتا به عهده ی شماست وإلا شمااز إثبات مدعا فرسخ ها دور هستى دونه خرط القتاد.
دروجه سوم: این دوقول را که شما ازتدریب نقل نموده اید قضیه مهمله می باشند که درقوت جزئيه هستندبنابراین درثبوت مدعا کافی نیستند اگرمنظور کلی است قطعا اشتباه است که قبلا باشمردن لیستی مختصر از برخی محدثین اهل کوفه توضیح داده شد مثال معترض خیلی بی جا است مانند این است کسی بخاطرعداوت ودشمنی ابوجهل وابولهب تمام صحابه ومردم مکه را بد بگوید.یابخاطر دشمنی باعبدالله بن سلول و منافقین تمام صحابه ومردم مدینه را منافق بداند یا بخاطرندانم کاری یک مسلمان کلیه مسلمانان را زیرسئوال ببرد.
عجب منطقی دارنداهل حديث نوپا.
نه محقق بود نه دانشمند/
چهارپایی براوکتابی چند/
اعتراض دهم :درمورد امام ابوحنیفه قول ویژه را را بشنوید.درحاشیه تخریج هدایه ابن حجر فاروقی ص ۹۳ است.قال صاحب المنتظم عن عبدالله بن علی بن المدینی قال سألت أبي عن أبي حنيفة فضعفه جدا.)
پاسخ: هوشیارای چرخ ظالم هوشیار/
دیکھے هم نی آه آتشبار کی /
این عبارتی است که بخاطرآن معترض مدهوش ،مغرورشده وحافظ ابن حجر را ازمضعفین امام ابوحنیفه قرارداده است .کتاب تقریب التهذیب حافظ بن حجر کتابی است که ایشان شرط نموده اند اقوالی که اقرب الی الصواب واعدل وصحیح ترنددرآن درج نمایند .دراین کتاب تحت عنوان شرح حال امام ابوحنیفه چنین لفظی که دال برضعف یا عبارتی که درآن واهمه ضعف ایشان باشد
وجود ندارد.می فرماید:《النعمان بن الثابت الکوفی ابوحنیفه اﻹمام يقال أصله من فارس ويقال مولى بنى تيم فقيه مشهورمن السادسة مات سنة خمسين ومأة على الصحيح وله سبعون سنة روى له الترمذي والنسائي 》.اگرامام ابوحنیفه رحمه الله نزد حافظ بن حجر عسقلانی ضعیف می بود یا علم صحیح تضعیف نزد ایشان بود قطعا مطابق با شرایط خودآنرا درکتاب تقریب مکتوب می داشت.معلوم می شود این بهتانی است که برابن حجربسته شده است ، معلوم نیست  درآن لحظه معترض درچه عالمی بوده است که این اراجیف راسرهم کرده است  .
درثانی حافظ بن حجر در کتاب “تهذیب التهذیب ” توثیق امام ابوحنیفه رحمه الله رابه عبارت ذیل نقل نموده اند. قال محمد بن سعد سمعت یحیی بن معین یقول :کان ابوحنیفة ثقة ﻻيحدث بالحديث إﻻ بما يحفظه وﻻ يحدث بماﻻيحفظه وقال صالح بن محمد اﻷسدي عن إبن معين كان أبوحنيفة ثقة في الحديث 》.این عبارت میدان راهموارکرد وگرنه حتما ایشان را تردیدنموده وتضعیف وی را ثابت می کرد بلکه ایشان (ابن حجر) برخی ازمتعصبین را که نسبت به امام ابوحنیفه گستاخی نموده وی راجرح کرده اندبشدت تردیدمی کند.حافظ بن حجر در مقدمه فتح الباری که نامش الهدی الساری است می فرماید:《ومن ثم لم یقبل جرح الجارحین فی الامام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس وبعضهم بقلة معرفة العربية و بعضهم بقلة رواية الحديث فإن هذا كله جرح بما ﻻ يجرح الراوي 》.”مقدمه”.
ترجمه:بدین جهت جرح وایراد جارحین درحق امام ابوحنیفه مقبول نیست مثلا برخی ایشان را بخاطرکثرت قیاس وبعضی بخاطر قلت شناخت ادبیات عرب وعده ای بخاطرقلت روایت حدیث وی را جرح نموده ایراد گرفته اند لیکن تمام اینها ایراداتی هستند که در راوی خدشه وعیبی وارد نمی کنند بنابراین این گونه جرح مقبول نیست. درواقع این گفتارحافظ بطورکلی امام ابوحنیفه را ازجرح افراد عصبی تبرئه کرد.اگراین جرح نزد حافظ بن حجر معتبرمی بود حتما آنرا مورد تائيدقرارمی داد نه اینکه آن )جرح) را مردود  بشماردنتیجه می گیریم که امام ابوحنیفه نزد حافظ بن حجرضعیف ومردود نیست وشمارکردن ایشان جز مضعفین امام ابوحنیفه افتراء و بهتانی بیش نیست.
ادامه دارد

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 7 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن