پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۴)

هفتم:این قول عبدالله که صاحب منتظم آنرانقل نموده است بطورکلی برخلاف گفته یحیی بن معین است که ابن حجر مکی آنرا درخیرات حسان نقل نموده اند. 《وسئل إبن معين عنه فقال:ثقة ما سمعت أحدا ضعفه 》.
ترجمه:ازابن معین درخصوص امام بزرگوار پرسیده شد فرمود:ثقه است ازهیچ کسی نشنیدم که ایشان را تضعیف نماید.آیا در میان یحیی بن معین وامام ابوحنیفه رحمه الله قرنها وصدها سال فاصله وجود داشت که از تضعیف علی بن مدینی باخبر نشوندولی ابن جوزی باخبرمی شوندخیلی جای تعجب است !این نکته را خاطرنشان سازم که نزد ابن معین تضعیف هیچ کسی درمورد امام ابوحنیفه  ثابت نیست ودراین باره هیچ سخنی راهم نشنیده اند زیرا نکره تحت نفی داخل شده است لهذا درکل ضعف ثابت نیست وکسی که امام بزرگوار راتضعیف نموده است فاقداعتبار است .مثال آن بعینه مانند نفی (لاریب فیه) قرآن مجید است .خداوند می فرماید:”لاریب فیه”دراین قرآن هیچ جای تردیدی نیست .حال آنکه بسیاری ازکفار بودندکه دچارشک وتردید بودند ولی خداوندشک وتردید آنهارا اعتبارنکرد وبطورکلی آنرا نفی کرد.قول یحیی ابن معین نیزهمین حالت را دارد اگرچه عده ای مغرض ایشان را ضعیف گفته اندلیکن آنها درحدی نیستند که جرح شان درباره شخصیتی همچون امام اعظم مقبول باشدبلکه اینگونه تصورکنید کسی ایشان را تضعیف نکرده است ومن ازهیچ فرد معتبری نشنیده ام که وی را تضعیف نماید.¤فافهم وتأمل فإنه دقيق ¤صفي الدين خزرجی درکتاب خلاصة التهذيب می فرماید:《النعمان بن ثابت الفارسی أبوحنیفه إمام العراق وفقيه اﻷمة عن عطاء ونافع واﻷعرج وطائفة وعنه إبنه حماد وزفروأبويوسف ومحمد وجماعة وثقه إبن معين 》.خلاصة التهذيب ص ۴۰۲ثابت گردیدکه امام بزرگوار نزد ایشان (صفی الدین خزرجی) نیزثقه است واین هفتمین محدث است.حافظ ابوالحجاج مزی می نگارد:《قال محمد بن سعد العوفی سمعت یحیی بن معین یقول:کان أبوحنيفةثقة فى الحديث ﻻيحدث إلا بما يحفظه ولايحدث بما لا يحفظه وقال صالح بن محمد اﻷسدي عنه كان أبوحنيفة ثقة في الحديث》.تهذيب الكمال.حافظ مزي هشتمين محدث است كه تسليم می نمایندابوحنیفه درعلم حدیث ثقه هستند. حافظ ذهبی می گوید:《قال صالح بن محمد جزره وغيره سمعنا يحيي بن معين يقول: كان أبوحنيفة ثقة في الحديث وروى أحمد بن محمد بن محرزعن إبن معين لابأس به》.تذهيب التهذيب .این نهمین محدث برجسته است که قائل به ثقاهت امام ابوحنیفه است وصالح بن محمد جرزه دهمی واحمد بن محمد محرز یازدهمین محدث بلندپایه است که توثیق امام بزرگواررا نقل می کنند وازکلمه (وغیره) حافظ ذهبی وازلفظ (سمعنا) صالح بن محمد  دست کم یکی را بیفزاییم دوازده تا محدث می شوند.که ثقاهت امام را اعتراف نموده اند.
هشتم :ازآنجایی که حاسدین امام ابوحنیفه رحمه الله خیلی زیاد بودندبدین جهت چیزهای زیادی به ایشان نسبت می دادند که به صورت عیب قرارمی گرفتندبراین اساس ممکن است حسودی درمحضر علی بن مدینی دروغی را پشت سرامام بزرگواربافته باشد واین قول ازایشان صادرشده باشدوقتی که تحقیق وبررسی کردندفرمودند:《أبو حنيفة ثقة لا بأس به》.قبلا واضح گردید که امام ابوحنیفه استاد استاد وشیخ شیخ علی بن مدینی هستند.《وﻻشك ايضاأن إﻹمام اباحنيفة كان له حسادكثيرون في حياته وبعد مماته الخ》.خيرات حسان.
ترجمه:بدون تردید افرادزیادی نسبت به امام ابوحنیفه درزمان حیات وپس ازمرگ اش حسادت می ورزیدند. بنابراین کسانی که نسبت به امام بزرگواربغض وحسد دارندهرگز قول جارحانه آنهادرحق امام پذیرفته نخواهدشددارقطنی ، بیهقی ابن عدی وغیره تعصب خاصی نسبت به امام بزرگوارداشتند بخاطرهمین کلمات بسیارتندوزننده ای رادرشأن وى بكاربرده اند .خداوندازسرتقصیراین بزرگواران بگذرد.حافظ بن عبدالبرنیزدر”جامع العلم”بیان نموده اند که حسودان امام ابوحنیفه خیلی زیادبودند که علیه امام افتراءپردازی می کردند.《وکان ایضامع هذا يحسد و ينسب إليه ماليس فيه ويختلق عليه ماﻻيليق به 》.عقودالجواهرص۱۰وخيرات حسان.
ترجمه:نسبت به امام بزرگوار حسادت می ورزیدندچیزهایی به وی نسبت داده می شد که دراو نبودودروغ پردازی هایی علیه او انجام می گرفت که مناسب جایگاه وی نبودندبدین جهت نقادان فن رجال حافظ ابن حجر، حافظ ذهبی، ابوالحجاج مزی، صفی الدین خزرجی، ابن حجر مکی، ابن عبدالعزیزمغربی وغیرهم بطرف این جروح مغرضانه قطعا التفات ننموده اند بلکه آنهارا پاسخ شافی وسنجیده داده تردید نموده اند .
خدای تخم حسودازجهان براندازد/
اگرحسودنباشدجهان گلستان است/.”سعدی”
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 16 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن