نقد البانی

ﺑﻬﺘﺎن آلبانی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي

بهتان-البانی-به-امام-شافعی-و-ترمذی

أﻟﺒﺎﻧﻲ درکتاب صلاة التراویح ﺻﻔﺤﻪ/۵۵ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻳﺐ دادن ﻣﻘﻠﺪین کورَش ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﺮاﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي بسته اﺳﺖ:
می گوید:
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬيﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ«ر‌ُوِی» ﺿﻌﻴﻒ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ!
اﻣﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎي أﻟﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً اشتباه و ﻋﻮام فریبی است .در ﺿﻤﻦ، ﺑﻲ ﺧﺒﺮي وي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺰ واﺿﺢ ﻣﻲ ﺳﺎزد، زﻳﺮا اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﻪ أﻟﺒﺎﻧﻲ دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺧﻮد ﻗﺮارداده،  ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺻﻠﻴﺖ ﻧﺪارد. ﻗﻄﻌﺎً آنانﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﺪی را وﺿﻊ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ،
ﭼﻮن آنها(متقدمین) در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﺘﻲ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ را ﺑﺎ ﺻﻴﻐﻪ ﺗﻤﺮﻳﺾ ﻳﻌﻨﻲ«رُوِی»ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻛﺘﺎب«اﻷم ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬي وﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ اﻣﺎم ﺑﻐﻮي»ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ، واﻳﺸﺎن ﭼﻮن ﺣﺪﻳﺚ راﺑﺪون ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺬف ﺳﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻔﻆ«رُوِی»را بکار  ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ
وﻫﺪف ﺷﺎن از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮده آﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ آلبانی ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده واﻳﻦ ﻋﻤﻞ را دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻋﻮام را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﻳﺐ دﻫﺪ:
بطور ﻣﺜﺎل: اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺜﻲ را ﻛﻪ در ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺳﻨﻦ ابی داود، اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده« ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔأﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ إذا إﻋﺘَﻜﻒ، أدَﻧﻲ إﻟﻲَّ رأﺳﻪ فارجّله الخ»ﺑﻌﺪ آن را ﺻﺤﻴﺢ وﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ وﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ«ﻫﻜﺬا روي عن لیث بن سعد،عن ابن شهاب الزهری،عن عروة وعمرة عن عایشة»
نگاه ﺷﻮد درﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬي  آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮم ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺘﻜﻒ ﻳﺨﺮج ﻟﺤﺎﺟﺔ أم ﻻ؟ حدیث/۸۱۵٫
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺷﺬوذه وأﺧﻄﺄه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﭼﻮن ﻣﺤﺪث ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ حبیب الرحمن اﻋﻈﻤﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد، ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﻳﺎدي را از ﻛﺘﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ«صحیح بخاری،ترمذی وغیرهم»در اﻳﻦ ﺑﺎره ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﺮﻋﻤﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدن ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاوﻳﺢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنکه وي در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد«الام»اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
وأﺣﺐّ إَﻟﻲّ ﻋﺸﺮُون،ﻷﱠﻧﻪ رويﻋﻦ ﻋﻤﺮ، وَﻛﺬَلک یقوﻣﻮنَ ِبمکةویؤترون ِﺑَﺜﻼث.
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪم، ﭼﻮن از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﭼﻨﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ودر ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاوﻳﺢ وﺳﻪ رﻛﻌﺖ وﺗﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
نگاه ﺷﻮد ﻛﺘﺎب اﻷم. در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻮﺗﺮج۱ص ۲۶۰٫

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺎم ﻧﻮوي در ﺷﺮح ﻣﻬﺬب از ﺣﻀﺮت ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ  ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻣﺮدم ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاویح ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ، وﺳﭙﺲ ﺳﻨﺪ آن را ﺻﺤﻴﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ و ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ واﻣﺎم اﺣﻤﺪ وداود ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺮاوﻳﺢ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﻗﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض اﻳﻦ را ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺗﺮاوﻳﺢ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از آن.  اي ﻛﺎش أﻟﺒﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ادﻋﺎي ﺑﺎﻃﻞ وﻋﻮام ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮیش را ﺻﺎدق ﻧﻤﻮده ،ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰبه مرادش نرسیده، زیرا ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار داده وآن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد نقل کرده است  وﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ دو ﻗﻮل را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ (۲۰) رﻛﻌﺖ را ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮر ،و(۴۱) رﻛﻌﺖ را ﻋﻤﻞ اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ، و اما اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي از(۱۱) رﻛﻌﺖ وﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ را ﻗﻄﻌﺎً،ﻳﺎد ﻫﻢ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ وﺣﺘﻲ چنین ﭼﻴﺰي ﻫﻢ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ،و اﻳﻦ بیانگراین استﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻒ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاوﻳﺢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖوﮔﺮﻧﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ(۴۱) رﻛﻌﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده وﻳﺎدي از آن ﻣﻲﻛﺮد.

واﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد«ﭘﻮزه آﻟﺒﺎﻧﻲ وامثال وي را»ﺧﺎك آﻟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﺎﻟﻴﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ أﻟﺒﺎﻧﻲ در ﺻﻔﺤﻪ/۴۸، اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻒ را ﻣﻮرد جرح قرار داده وکتاب(۱۲) ﺟﻠﺪي ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق را ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ أﻟﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد را(اهل حدیث وحامی حدیث) ﻣﻲ داﻧﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ اﻫﻞﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮدن اﻳﻨﺴﺖ، ﻣﻨﻜﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. شخص استاد ندیده ای ﻫﻤﭽﻮ أﻟﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮو ﺣﺪﻳﺚ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮﺟﻬﺖ ﺗﻌﺼﺐ وﻋﻨﺎد ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ را ﺑﺎ اﻳﻦ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺲ، از ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻴﭻ ﺟﺎي گله و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + هفده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن