مسئله تراویح

بـوق و کـرنای لامـذهبـان درمورد تراویح

وقتي كه رمضان المبارك نزدیک مي شود فرقه نوظهور غيرمقلدين شروع به تبليغات سوء مبني بر هشت ركعت تراويح مي كنند و با هر نوع تبليغ و بوق و كرنا مي خواهند عوام ساده لوح را فريب دهند در حاليكه بين علماي اهل سنت، تا قبل از پیدایش اين فرقه نوپا،كسي در مورد تراويح و بيست ركعت بودن آن اختلافي نداشت، ازآنجایی كه طیف جديد غيرمقلدين(اهل حديث) عناد و ضديتي كه بامذاهب اربعه (بخصوص احناف) دارند بيست ركعت تراويح را خلاف سنّت و بدعت مي دانند و بعضی از جُهّال اين فرقه تراويح را بدعت عمري مي نامند. (معاذاللّه)

جاي بسي تأسف است كه اين فرقه رادیکال مي خواهد در ميان صفوف امت اسلام شكاف ايجاد كند و با این روند مي خواهد در قلب هاي مسلمانان تخم نفرت و دشمني را بكارد،در حاليكه تراويح فقط نزد احناف بيست ركعت نمي باشد بلكه عرب و عجم و جمهور امت اسلام قائل و عامل بر بيست ركعت تراويح مي باشند،و از زمان صحابه تا الان اين تعامل برقرار است.

نتيجه مقاله اين مي باشد كه فقط فرقه نوظهور لامذهبان (اهل حديث) قائل بر هشت ركعت تراويح مي باشند و بيست ركعت را بدعت و خلاف سنت مي دانند.(العياذبالله)

اینک می پردازیم به بیان رأی علمايي كه لامذهبان (غيرمقلدين) آنها را پيشوا و امام و مقتداي خویش مي دانند،در خصوص اين مسئله

دیدگاه شيخ محمد بن عبدالوهاب رح در مورد تراويح

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ بن ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:(ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﺳﻨّﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺳﻨّﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﺗﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ، ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲّ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ” ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ: ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﺳﺘﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ. ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥّ ﻋﻤﺮ ﻟﻤّﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨّﺎﺱَ ﻋﻠﻰ ﺃُﺑﻲّ، ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠّﻲ ﺑﻬﻢ ﻋِﺸﺮﻳﻦَ ﺭﻛﻌﺔً.ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪبن ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺝ ۱/ ۲۱۲

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ أﻥّ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﺪﺩﺭﻛﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﺍﻳﺢ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻤّﺎ ﺟَﻤﻊ ﺍﻟﻨّﺎﺱَ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﻛﻌﺔ.

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:(ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻭﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ)
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ ۲۰ ،۲۱ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ۱۴۳۰ﻫـ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﺣﻤﻪﺍﻟﻠﻪ، ﺳُﺌﻞ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻓﺄﺟﺎﺏ:ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﻛﻌﺔ.
ترجمه:شيخ محمد بن عبدالوهاب مي فرمايند:نماز تراويح سنت مؤكده مي باشد آنگونه كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند،نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله أفضل و مختار بيست ركعت مي باشد و اين مذهب امام شافعي رحمه الله هم مي باشد و نزد امام مالك رحمه الله سي و شش ركعت مي باشد .و دليل ما (محمد بن عبدالوهاب)اين مي باشد كه حضرت عمر رضي الله عنه مردم را به امامت حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه جمع كرد و ايشان براي مردم بيست ركعت تراويح امامت كردند .
و اين سخن محمد بن عبدالوهاب در كتاب مجموعه فتاواي نجديه كه از ايشان در مورد نماز تراويح سوال شده بود هم درج گرديده است كه حضرت عمر رضي الله عنه مردم را به امامت حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه جمع كرد و ايشان بيست ركعت تراويح خواندند.
و وزارت شئون اسلامي سعودي كتابي تحت عنوان (توجيهات في شأن صلاة التراويح و دعاء القنوت) نوشته اند
در صفحه ٢٠ و ٢١ اين كتاب دیدگاه شيخ محمد بن عبدالوهاب مبني بر اينكه تراويح را بيست ركعت مي داند درج نموده است مذهب شيخ محمد بن عبدالوهاب در مورد تراويح بيست ركعت مي باشد…
پدیده ی غيرمقلدين(اهل حديث) كه شيخ محمد بن عبدالوهاب را شيخ الاسلام و شيخ الموحدين نامیده و تعريف مي كنند برخلاف وی عمل می کنند.
اما عوام الناس ساده لوح از ضديت و عنادي كه لامذهبان نسبت به مذاهب اربعه و احناف دارند،خبر ندارند .
نکته قابل تأمل :لامذهباني كه مذاهب اربعه و احناف را در مسئله بیست رکعت تراويح
بدعتی  وخلاف سنت می دانندبااين حساب بدعتي بودن شيخ محمد بن عبدالوهاب نيز ثابت شد.در مورد بيست ركعت تراويح فتاواي زيادي از علماي متسلف (اهل حديث)موجود مي باشد كه در اين مقاله يك فتوا را به عنوان نمونه ذكر مي كنيم :

فتــوي:سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اللّه تعالي-مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله

     ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻡ \ ﻉ . ﺝ .
ﺳﻠّﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،ﻭﺑﻌﺪ:ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺄﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ:ﻭﺑﻌﺪ:ﻓﺄﻓﺘﻮﻧﺎ ﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ،ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ: ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺭﻛﻌﺎﺗﻬﺎ؛ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﻛﻌﺔ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ
ﺍﻟﺸﻴﺦ،ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ هیﻣﻦ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻘﻂ،ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ . ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ:ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ(۱)ﺇﻟﺦ۔ﻭﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻷﻣﺮ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺮﺏ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺘﻜﻢ  ﺇﺭﺷﺎﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻋﺪﺩ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ،ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻟﻨﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ.

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ.ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻼﺓﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻛﻌﺔ؛ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﻢ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﻛﻌﺔ ،ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻹﺟﻤﺎﻉ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻞﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﻥ.ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﺑﻞ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ؛ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺗﺸﻜﻴﻚﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﺳﻠﻔﻬﻢ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﻊ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﻟﺤﺪﻳﺚ:(ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻚ ﻓﻲﺍﻟﺠﻨﺔ؟ ﻗﺎﻝ:ﻓﺄﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ)(۲‏).ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻓﻌﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ،ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﺃصل ﺷﺮﻋﻲ،ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻫﻮﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺔ۔ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺀ ﻫﺬﺍ،ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ،ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ:(ﻟﻮﻻﺣﺪﺛﺎﻥ ﻗﻮﻣﻚ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ)(۳) ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻓﻘﺎﻝ :  ‏(ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ‏)ﻭﺳﺎﻕ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ:(ﻟﻮﻻ ﺣﺪﺛﺎﻥﻗﻮﻣﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻟﻨﻘﻀﺖ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﻴﻦ‏)‏(۳‏)ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.ﻭﻗﺎﻝﻋﻠﻲ:ﺣﺪﺛﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ، ﺃﺗﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.ﻭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ:(ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻣﺎﻳﻨﻜﺮﻭﻥ). ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪﻋﻨﻪ ‏(ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺷﺮ‏). ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏۱- ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ‏(۱۰۹۶)،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺍﻟﺼﻼﺓ
‏(۴۳۹)،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‏(۱۶۹۷‏)،ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ(۱۳۴۱)،ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(۶/۷۳‏)،ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻠﺼﻼﺓ(۲۶۵‏)
۲-ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ‏(۴۸۹)،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‏(۱۱۳۸)،ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ(۱۳۲۰‏).
‏۳-ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺞ(۱۵۰۹‏)،ﺻﺤﻴﺢﻣﺴﻠﻢﺍﻟﺤﺞ‏(۱۳۳۳‏)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين فتواي يكي از بزرگترين شيوخ متسلف شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مي باشد كه از شيخ در مورد تعداد ركعات تراويح سوال شده است كه شيخ جواب داده اند كه مذهب اكثر اهل العلم،امثال امام احمد امام شافعي امام ابوحنيفه بيست ركعت تراويح مي باشد،زيرا كه حضرت عمر رضي الله عنه وقتي كه مردم را براي امامت حضرت ابي بن كعب جمع كرد،ايشان در جمع وحضور صحابه بيست ركعت تراويح برايشان خواندند لهذا اين عمل مانند اجماع مي باشد و تا اكنون جمهور امت بر بيست ركعت تراويح عامل مي باشند الخ….

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 4 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن