مسئله تراویحنقد البانی

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۶)

نقــــــــدی مختصربرکتاب صلاة التــــــــراویح ناصرالدین آلبانی.(بخش شــــــــــشم)

 

 

دﻟﻴﻞ ﺳﻮم  غیرمقلدان رواﻳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ

ناصرالدین آلبانی در کتاب خود صفحه ی /۴۵از ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده }ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ، ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، أﻧﻪ ﻗﺎل: أﻣﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وﺗﻤﻴﻤﺎً اﻟﺪري أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺄﺣﺪي ﻋﺸﺮة رﻛﻌﺔ ﻗﺎل: وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎري ﻳﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻤﺌﻴﻦ، ﺣﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺼﻲ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻘﻴﺎم وﻣﺎ ﻛﻨّﺎ ﻧﻨﺼﺮف إﻻ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻔﺠﺮ.

ترجمه: اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ وﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ رواﻳﺖ ﻧﻤﻮدهﻛﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وﺗﻤﻴﻢ داري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻳﺎزده رﻛﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، وﮔﻔﺖ: ﻛﻪ اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎ )ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه( ﺑﺮ ﻋﺼﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮدﻳﻢ، وﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺻﺒﺢ از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﻣﻲ ﺷﺪﻳﻢ.

ﺟﻮاب اول: در اﻳﻦ رواﻳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎزده رﻛﻌﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،اما آلبانی وهم مشربانش به هشت رکعت تراویح قائل اند نه به یازده رکعت،اگر گفته شود که سه رکعت رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ادﻋﺎ از ﻃﺮف ﻓﺮﻗﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮن در ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎزوتر یک رکعت است نه سه رکعت یعنی ایشان به سه رکعت وتر قائل نیستند ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ رﻛﻌﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ، واﮔﺮ ﻳﻚ رﻛﻌﺖ ﺑﺎیازده رکعت ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدد دوازده رکعت می شود واگر یک رکعت از یازده رکعت کم شود ده رکعت باقی می ماندﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦرواﻳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ﺧﻼف اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺟﻮاب دوم: در اﻳﻦ رواﻳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﻳﺎزده رﻛﻌﺖ راﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺻﺒﺢ اداﻣﻪ ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ، اﻣﺎ أﻟﺒﺎﻧﻲ وﻫﻢ ﻓﻜﺮاﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺷﺐ از اداي آن ﻓﺎرغ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺲ معلوم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده وآﻧﭽﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮو ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪف ﺷﺎن ﭘﻴﺮوي از ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف اصلی ﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ.

ﺟﻮاب ﺳﻮم: اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ رواﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر، رواﻳﺖ دﻳﮕﺮي رااز ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن، ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﺑﻴﺴﺖ وﺳﻪ رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﻳﺢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

رواﻳﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن را ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺎم ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ دﻫﻠﻮي در ﺑﺎره ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻃﺎ وﺟﻮد ارد، ﻣﻄﺎﺑﻖ رأي اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻫﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ وﻣﻨﻘﻄﻌﻲ در ﻣﻮﻃﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﺳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ازاﻳﻦ رو ﺷﻚ وﺗﺮدﻳﺪ در ﺻﺤﺖ رواﻳﺎت ﻣﻮﻃﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده }ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: أﺻﺢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ{ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﻌﺪ از ﻛﺘﺎب اﷲ ﻗﺮآن: ﻣﻮﻃﺎاﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ.

حجةالله البالغه ج۱ص۱۳۳

رواﻳﺖ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاوﻳﺢ از ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، وﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺮاوﻳﺢ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ چنانکهﻗﺒﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ. ودﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ واقعا رواﻳﺖ ﻳﺎزده رﻛﻌﺖ، ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ داﺷﺖ وﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﻮد، ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد، وﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺳﻲ وﺷﺶ رﻛﻌﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﻤﻲ داد، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ رواﻳﺖ درﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﻮده زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﻮد ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد وﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻮاب ﭼﻬﺎرم: اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ﻛﻪ اﻳﻦرواﻳﺖ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت ﻛﻪ از ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺴﺖ وﺳﻪ رﻛﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ورواﻳﺖ ﻳﺎزده رﻛﻌﺖ ﺗﻮﻫﻢ واﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪث اﻋﻈﻢ رﻳﺤﺎﻧﺔ اﻟﻬﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻛﺎﻧﺪﻫﻠﻮي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: رأي ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد، ﭼﻪ در اﻛﺜﺮ رواﻳﺎت ﺑﻪﺑﻴﺴﺖ رﻛﻌﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮﻫﻢ از (محمدبن یوسف)انجام ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻪ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، زﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ، ﺗﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺬﻛﻮر را  رواﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ: ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وآن اﻳﻨﻜﻪ، رواﻳﺖ ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻚ رﻛﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ )اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وﺗﻤﻴﻢ داري( ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد،وﻳﺎزده رﻛﻌﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪاد رﻛﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آن دو ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد.

اوﺟﺰاﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ج۳ص۱۲۴

مبحث فوق ادامه دارد…

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − چهار =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن